PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
10.21203/rs.3.rs-398841/v12021Nomogram for predicting axillary lymph node pathological response in node-positive breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapyWenyan Wang, Xin Wang, Xiang Wang, Pilin Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-398841/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-398841/v1.html
The Breast10.1016/s0960-9776(15)70353-x201524S138P323 Nomogram predicting axillary PCR after neoadjuvant chemotherapy in node-positive breast cancerJ.Y. Kim, S. Kim, J. Ryu, H.S. Park, S. Park, S.I. Kimhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S096097761570353X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S096097761570353X?httpAccept=text/plain
Annals of Oncology10.1093/annonc/mdz097.004201930iii35Nomogram for predicting axillary lymph node pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy in node-positive breast cancer patientsW. Wang, X. Wang, J. Liu, X. Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419303801?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0923753419303801?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/annonc/article-pdf/30/Supplement_3/mdz097.004/28601144/mdz097.004.pdf
BMC Cancer10.1186/s12885-023-10703-x2023231A nomogram based on platelet-to-lymphocyte ratio for predicting pathological complete response of breast cancer after neoadjuvant chemotherapyRulan Ma, Wanzhen Wei, Haixia Ye, Chengxue Dang, Kang Li, Dawei Yuanhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-023-10703-x.pdf, https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-023-10703-x/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12885-023-10703-x.pdf
Chinese Medical Journal10.1097/cm9.000000000000187620211353333-340Nomogram for predicting axillary lymph node pathological response in node-positive breast cancer patients after neoadjuvant chemotherapyWenyan Wang, Xin Wang, Jiaqi Liu, Qiang Zhu, Xiang Wang, Pilin Wanghttps://journals.lww.com/10.1097/CM9.0000000000001876
Journal of Surgical Oncology10.1002/jso.2358620141098764-769A nomogram for predicting locoregional recurrence in primary breast cancer patients who received breast-conserving surgery after neoadjuvant chemotherapyNaoko Matsuda, Naoki Hayashi, Sachiko Ohde, Hiroshi Yagata, Yuka Kajiura, Atsushi Yoshida, Koyu Suzuki, Seigo Nakamura, Hiroko Tsunoda, Hideko Yamauchihttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjso.23586, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjso.23586, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/jso.23586/fullpdf
Breast Diseases: A Year Book Quarterly10.1016/s1043-321x(06)80369-3200617172-73Breast Conservation After Neoadjuvant ChemotherapyG.V. Babierahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1043321X06803693?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1043321X06803693?httpAccept=text/plain
The Breast Journal10.1111/tbj.133032019254696-701Risk scoring system for predicting breast conservation after neoadjuvant chemotherapyLobna Ouldamer, Sofiane Bendifallah, Joseph Pilloy, Flavie Arbion, Gilles Body, Caroline Brisson, Vincent Lavoué, Jean Lévêque, Emile Daraïhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tbj.13303, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/tbj.13303, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/tbj.13303
10.21203/rs.3.rs-46932/v12020Nomogram for predicting survival in advanced gastric cancer after neoadjuvant chemotherapy and radical surgeryYonghe Chen, Dan Liu, Jian Xiao, Jun Xiang, Aihong Liu, Shi Chen, Junjie Liu, Xiansheng Hu, Junsheng Penghttps://www.researchsquare.com/article/rs-46932/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-46932/v1.html
Frontiers in Oncology10.3389/fonc.2023.1117538202313Predicting pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy: A nomogram combining clinical features and ultrasound semantics in patients with invasive breast cancerKe-Nie Wang, Ya-Jiao Meng, Yue Yu, Wen-Run Cai, Xin Wang, Xu-Chen Cao, Jie Gehttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2023.1117538/full