The Prognostic Significance of the Overexpression of HER-2/ neu in Korean Gastric Carcinomas and the In Vitro Effects of Anti-HER-2/neu Antibody on Cell Growth in the Gastric Carcinoma Cell Lines
Seock Ah Im, Kyung Eun Lee, Eunmi Nam, Seung Hyun Nam, Do Yeun Kim, Chu Myong Seong, Hae Young Park, Woon Sup Han, Ju Young Seoh, Soon Nam Lee
Cancer Res Treat. 2003;35(2):109-116.   Published online 2003 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2003.35.2.109
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A case of pathological complete regression in combined modality treatment of resectable Her2/neu-positive gastric cancer
A. V. Avgustinovich, S. G. Afanasyev, L. V. Spirina, E. V. Kaygorodova, R. V. Ermolenko, E. N. Samtsov, I. G. Frolova, O. V. Cheremisina
Siberian journal of oncology.2024; 23(1): 170.     CrossRef
The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer
Feng‐Hua Wang, Lin Shen, Jin Li, Zhi‐Wei Zhou, Han Liang, Xiao‐Tian Zhang, Lei Tang, Yan Xin, Jing Jin, Yu‐Jing Zhang, Xiang‐Lin Yuan, Tian‐Shu Liu, Guo‐Xin Li, Qi Wu, Hui‐Mian Xu, Jia‐Fu Ji, Yuan‐Fang Li, Xin Wang, Shan Yu, Hao Liu, Wen‐Long Guan, Rui‐Hu
Cancer Communications.2019; 39(1): 1.     CrossRef
The neutrophil-to-lymphocyte ratio prechemotherapy and postchemotherapy as a prognostic marker in metastatic gastric cancer
Hyunho Kim, Sang Mi Ro, Ji Hyun Yang, Joon Won Jeong, Ji Eun Lee, Sang Young Roh, In-Ho Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2018; 33(5): 990.     CrossRef
Potential Prognostic Significance of p185HER2 Overexpression with Loss of PTEN Expression in Gastric Carcinomas
Seock-Ah lm, Kyung Eun Lee, Eunmi Nam, Do Yeun Kim, Joo-Ho Lee, Ho-Seong Han, Ju-Young Seoh, Hae-Young Park, Min-Sun Cho, Woon Sup Han, Soon Nam Lee
Tumori Journal.2005; 91(6): 513.     CrossRef