A Single-Arm Phase II Study of Nab-Paclitaxel Plus Gemcitabine and Cisplatin for Locally Advanced or Metastatic Biliary Tract Cancer
Ting Liu, Qing Li, Zhen Lin, Chunhua Liu, Wei Pu, Shasha Zeng, Jun Lai, Xuebin Cai, Lisha Zhang, Shuyang Wang, Miao Chen, Wei Cao, Hongfeng Gou, Qing Zhu
Cancer Res Treat. 2024;56(2):602-615.   Published online 2023 Oct 12     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2023.726
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and biomarker analysis of second‐line nab‐paclitaxel plus sintilimab in patients with advanced biliary tract cancer
Xiaofen Li, Nan Zhou, Yu Yang, Zijian Lu, Hongfeng Gou
Cancer Science.2024;[Epub]     CrossRef