Clinical Significance of Combining Preoperative and Postoperative Albumin-Bilirubin Score in Colorectal Cancer
Doyoun Kim, Jae-Hoon Lee, Eun-Suk Cho, Su-Jin Shin, Hye Sun Lee, Hwa-Hee Koh, Kang Young Lee, Jeonghyun Kang
Cancer Res Treat. 2023;55(4):1261-1269.   Published online 2023 Apr 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1444
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Assessment of the albumin-bilirubin score in breast cancer patients with liver metastasis after surgery
Li Chen, Chunlei Tan, Qingwen Li, Zhibo Ma, Meng Wu, Xiaosheng Tan, Tiangen Wu, Jinwen Liu, Jing Wang
Heliyon.2023; 9(11): e21772.     CrossRef