Combination of the LARS1 Inhibitor, BC-LI-0186 with a MEK1/2 Inhibitor Enhances the Anti-Tumor Effect in Non–Small Cell Lung Cancer
Sang Hoon Lee, Eun Young Kim, Jung Min Han, Gyoonhee Han, Yoon Soo Chang
Cancer Res Treat. 2023;55(3):851-864.   Published online 2023 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1527
Citations to this article as recorded by Crossref logo
LARS1 is a Prognostic Biomarker and Exhibits a Correlation with Immune Infiltrates in Hepatocellular Carcinoma
Longfei Fan, Zhongqiang Qin, Di Wu, Yunchuan Yang, Yigang Zhang, Bo Xie, Jingyu Qian, Jianzhu Wei, Zhaoying Wang, Peipei Yang, Zhen Qian, Mu Yuan, Ziyi Zhu, Yulin Tan, Yi Tan
International Journal of General Medicine.2024; Volume 17: 2203.     CrossRef