MLL4 Regulates the Progression of Non–Small-Cell Lung Cancer by Regulating the PI3K/AKT/SOX2 Axis
Yang Yang, Rongfang Qiu, Qiaoyou Weng, Ziwei Xu, Jingjing Song, Siyu Zhao, Miaomiao Meng, Dengke Zhang, Chunli Kong, Hailin Wang, Min Xu, Zhongwei Zhao, Jiansong Ji
Cancer Res Treat. 2023;55(3):778-803.   Published online 2023 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1042
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Role and potential therapeutic value of histone methyltransferases in drug resistance mechanisms in lung cancer
Linxiang Zhang, Xueying Zhang, Yan Shi, Yuhan Ni, Jiaojiao Fei, Zhixin Jin, Wenjuan Li, Xiaojing Wang, Nan Wu
Frontiers in Oncology.2024;[Epub]     CrossRef