Clinical Significance of bZIP In-Frame CEBPA-Mutated Normal Karyotype Acute Myeloid Leukemia
Seo-Yeon Ahn, TaeHyung Kim, Mihee Kim, Ga-Young Song, Sung-Hoon Jung, Deok-Hwan Yang, Je-Jung Lee, Mi Yeon Kim, Chul Won Jung, Jun-Ho Jang, Hee Je Kim, Joon Ho Moon, Sang Kyun Sohn, Jong-Ho Won, Sung-Hyun Kim, Hyeoung-Joon Kim, Jae-Sook Ahn, Dennis Dong Hwan Kim
Cancer Res Treat. 2023;55(3):1011-1022.   Published online 2023 Jan 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2022.1407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CEBPA double mutations associated with ABO antigen weakness in hematologic diseases
Seung Jun Choi, Hyun Kyung Kim, Eun Jung Suh, Soon Sung Kwon, Saeam Shin, Seung-Tae Lee, Sinyoung Kim
Blood Advances.2024; 8(6): 1487.     CrossRef
CEBPA bZIP in-frame mutations in acute myeloid leukemia: prognostic and therapeutic implications
Fenghong Zhang, Zhen Shen, Jundan Xie, Jingren Zhang, Qian Wu, Rui Jiang, Xiangyu Zhao, Xiaofei Yang, Suning Chen
Blood Cancer Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Mutations in the bZip region of the CEBPA gene: A novel prognostic factor in patients with acute myeloid leukemia
Juan Carlos Rivera, Daniel Nuñez, Elizabet Millar, Kimberly Ramirez, Mauricio Chandía, Claudio Aguayo
International Journal of Laboratory Hematology.2023; 45(6): 833.     CrossRef