Genomic Correlates of Unfavorable Outcome in Locally Advanced Cervical Cancer Treated with Neoadjuvant Chemoradiation
Yuchun Wei, Chuqing Wei, Liang Chen, Ning Liu, Qiuxiang Ou, Jiani C. Yin, Jiaohui Pang, Zhenhao Fang, Xue Wu, Xiaonan Wang, Dianbin Mu, Yang Shao, Jinming Yu, Shuanghu Yuan
Cancer Res Treat. 2022;54(4):1209-1218.   Published online 2022 Jan 17     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.963
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comprehensive characterization of PKHD1 mutation in human colon cancer
Lu Han, Fangming Gong, Xuxiaochen Wu, Wanxiangfu Tang, Hua Bao, Yue Wang, Daizhenru Wang, Yulan Sun, Peng Li
Cancer Medicine.2024;[Epub]     CrossRef
PBRM1 presents a potential ctDNA marker to monitor response to neoadjuvant chemotherapy in cervical cancer
Wenhan Li, Yuhui Huang, Man Xiao, Jing Zhao, Shi Du, Zehua Wang, Sha Hu, Lu Yang, Jing Cai
iScience.2024; 27(3): 109160.     CrossRef
Comprehensive genomic profiling of pulmonary spindle cell carcinoma using tissue and plasma samples: insights from a real‐world cohort analysis
Yi Sun, Shilei Qin, Song Wang, Jiaohui Pang, Qiuxiang Ou, Weiquan Liang, Hai Zhong
The Journal of Pathology: Clinical Research.2024;[Epub]     CrossRef
Prospects of POLD1 in Human Cancers: A Review
Michał Gola, Przemysław Stefaniak, Janusz Godlewski, Barbara Jereczek-Fossa, Anna Starzyńska
Cancers.2023; 15(6): 1905.     CrossRef
Copy-number-gain of telomerase reverse transcriptase (hTERT) is associated with an unfavorable prognosis in esophageal adenocarcinoma
Su Ir Lyu, Felix C. Popp, Adrian Georg Simon, Anne Maria Schultheis, Thomas Zander, Caroline Fretter, Wolfgang Schröder, Christiane J. Bruns, Thomas Schmidt, Alexander Quaas, Karl Knipper
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef