The Role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Predicting Pathological Response for Resectable Non–Small Cell Lung Cancer Treated with Neoadjuvant Chemotherapy Combined with PD-1 Checkpoint Inhibitors
Xiaoyan Sun, Yingnan Feng, Bin Zhang, Wuhao Huang, Xiaoliang Zhao, Hua Zhang, Dongsheng Yue, Changli Wang
Cancer Res Treat. 2022;54(4):1017-1029.   Published online 2021 Nov 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.1007
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Circulating biomarkers as predictors of response to immune checkpoint inhibitors in NSCLC: Are we on the right path?
Calogera Claudia Spagnolo, Francesco Pepe, Giuliana Ciappina, Francesco Nucera, Paolo Ruggeri, Andrea Squeri, Desirèe Speranza, Nicola Silvestris, Umberto Malapelle, Mariacarmela Santarpia
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2024; 197: 104332.     CrossRef
Easily applicable predictive score for MPR based on parameters before neoadjuvant chemoimmunotherapy in operable NSCLC: a single-center, ambispective, observational study
Mingming Hu, Xiaomi Li, Haifeng Lin, Baohua Lu, Qunhui Wang, Li Tong, Hongxia Li, Nanying Che, Shaojun Hung, Yi Han, Kang Shi, Chenghai Li, Hongmei Zhang, Zhidong Liu, Tongmei Zhang
International Journal of Surgery.2024; 110(4): 2275.     CrossRef
Mean platelet volume/platelet count ratio in combination with tumor markers in colorectal cancer: a retrospective clinical study
Huan Zhang, Fan Lin, Zhuocai Wang
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a radiomics-based nomogram for predicting a major pathological response to neoadjuvant immunochemotherapy for patients with potentially resectable non-small cell lung cancer
Chaoyuan Liu, Wei Zhao, Junpeng Xie, Huashan Lin, Xingsheng Hu, Chang Li, Youlan Shang, Yapeng Wang, Yingjia Jiang, Mengge Ding, Muyun Peng, Tian Xu, Ao’ran Hu, Yuda Huang, Yuan Gao, Xianling Liu, Jun Liu, Fang Ma
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Prognostic role of preoperative inflammatory markers in postoperative patients with colorectal cancer
Zilong Xiao, Xinxin Wang, Xiaoxiao Chen, Jiawei Zhou, Haitao Zhu, Jiangnan Zhang, Wensheng Deng
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Pan-Immune-Inflammatory Value in Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer Undergoing Neoadjuvant Immunochemotherapy
Wen-Yu Zhai, Fang-Fang Duan, Yao-Bin Lin, Yong-Bin Lin, Ze-Rui Zhao, Jun-Ye Wang, Bing-Yu Rao, Lie Zheng, Hao Long
Journal of Inflammation Research.2023; Volume 16: 3329.     CrossRef
The predictive value of 18F-FDG PET/CT combined with inflammatory index for major pathological reactions in resectable NSCLC receiving neoadjuvant immunochemotherapy
Xiaoqin Yin, Jian Li, Bei Chen, Kehuang Liu, Shuo Hu
Lung Cancer.2023; 186: 107389.     CrossRef
Efficacy, safety, and survival of neoadjuvant immunochemotherapy in operable non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis
Yue Zheng, Baijie Feng, Jingyao Chen, Liting You
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Emerging Blood-Based Biomarkers for Predicting Immunotherapy Response in NSCLC
Ana Oitabén, Pablo Fonseca, María J. Villanueva, Carme García-Benito, Aida López-López, Alberto Garrido-Fernández, Clara González-Ojea, Laura Juaneda-Magdalena, Martín E. Lázaro, Mónica Martínez-Fernández
Cancers.2022; 14(11): 2626.     CrossRef