Incidence Patterns and Outcomes of Ewing Sarcoma in South Korea (1999-2017): A Retrospective Analysis Using Korea Central Cancer Registry Data
Jun Ah Lee, Jiwon Lim, Dayeon Park, Hye Young Jin, Meerim Park, Hyeon Jin Park, Jong Woong Park, June Hyuk Kim, Hyun Guy Kang, Young-Joo Won
Cancer Res Treat. 2022;54(2):590-596.   Published online 2021 Jul 20     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2021.311
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Twenty‐year outcome of prevalence, incidence, mortality and survival rate in patients with malignant bone tumors
Yao Xu, Fanqi Shi, Yanting Zhang, Mengfan Yin, Xiuxin Han, Jinyan Feng, Guowen Wang
International Journal of Cancer.2024; 154(2): 226.     CrossRef
A Machine Learning-Based Predictive Model for Predicting Lymph Node Metastasis in Patients With Ewing’s Sarcoma
Wenle Li, Qian Zhou, Wencai Liu, Chan Xu, Zhi-Ri Tang, Shengtao Dong, Haosheng Wang, Wanying Li, Kai Zhang, Rong Li, Wenshi Zhang, Zhaohui Hu, Su Shibin, Qiang Liu, Sirui Kuang, Chengliang Yin
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
TrkC, a novel prognostic marker, induces and maintains cell survival and metastatic dissemination of Ewing sarcoma by inhibiting EWSR1-FLI1 degradation
Min Soo Kim, Won Sung Lee, Hanki Lee, Wook Jin
Cell Death & Disease.2022;[Epub]     CrossRef