Vps34 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Invasion by Regulating Endosome-Lysosome Trafficking via Rab7-RILP and Rab11
Chenyang Qi, Liping Zou, Suxia Wang, Xing Mao, Yuan Hu, Jiaoyu Shi, Zhigang Zhang, Huijuan Wu
Cancer Res Treat. 2022;54(1):182-198.   Published online 2021 Mar 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.578
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Deregulated expression of autophagy genes; PIK3C3 and RAB7A in COVID-19 patients
Mona Tahoun, Ahmed S. Sadaka
Human Immunology.2024; 85(3): 110801.     CrossRef
Prognostic Lysosome-Related Biomarkers for Predicting Drug Candidates in Hepatocellular Carcinoma: An Insilco Analysis
Junxiu Xu, Kai Zhang, Genhao Zhang
Journal of Hepatocellular Carcinoma.2023; Volume 10: 459.     CrossRef
Targeting VPS34 in autophagy: An update on pharmacological small-molecule compounds
Yuan Liu, Qilin Yang, Siwei Chen, Zixiang Li, Leilei Fu
European Journal of Medicinal Chemistry.2023; 256: 115467.     CrossRef
RILP inhibits tumor progression in osteosarcoma via Grb10-mediated inhibition of the PI3K/AKT/mTOR pathway
Zhun Wei, Kezhou Xia, Di Zheng, Changtian Gong, Weichun Guo
Molecular Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
The Role of Phosphatidylinositol 3-Kinase Catalytic Subunit Type 3 in the Pathogenesis of Human Cancer
Chien-An Chu, Yi-Wen Wang, Yi-Lin Chen, Hui-Wen Chen, Jing-Jing Chuang, Hong-Yi Chang, Chung-Liang Ho, Chen Chang, Nan-Haw Chow, Chung-Ta Lee
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(20): 10964.     CrossRef