Inhibition of lncRNA KCNQ1OT1 Improves Apoptosis and Chemotherapy Drug Response in Small Cell Lung Cancer by TGF-β1 Mediated Epithelial-to-Mesenchymal Transition
Deyu Li, Qin Tong, Yuane Lian, Zhizhong Chen, Yaru Zhu, Weimei Huang, Yang Wen, Qiongyao Wang, Shumei Liang, Man Li, Jianjing Zheng, Zhenhua Liu, Huanxin Liu, Linlang Guo
Cancer Res Treat. 2021;53(4):1042-1056.   Published online 2021 Mar 9     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1208
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mechanistic insights on the role of competing endogenous RNA regulatory networks (ceRNETs) in small cell lung cancer
Sachin Kumar
Advances in Cancer Biology - Metastasis.2024; 10: 100117.     CrossRef
A review on the role of KCNQ1OT1 lncRNA in human disorders
Mohammad Taheri, Zeinab Shirvani-Farsani, Atefeh Harsij, Mohadeseh Fathi, Sheyda Khalilian, Soudeh Ghafouri-Fard, Aria Baniahmad
Pathology - Research and Practice.2024; 255: 155188.     CrossRef
Non-coding RNAs in lung cancer: molecular mechanisms and clinical applications
Ying Liu, Wei Ding, Jianxun Wang, Xiang Ao, Junqiang Xue
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Biological role of long non-coding RNA KCNQ1OT1 in cancer progression
Kai Zhan, Huafeng Pan, Zhang Zhou, Wenqian Tang, Zhining Ye, Shaogang Huang, Lei Luo
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 169: 115876.     CrossRef
Non-coding genome in small cell lung cancer between theoretical view and clinical applications
Xiaomeng Yin, Jiqiao Yang, Hang Wang, Yuling Luo, Zeyi Qin, Lei Deng, Xuelei Ma
Seminars in Cancer Biology.2022; 86: 237.     CrossRef
KCNQ1OT1: An Oncogenic Long Noncoding RNA
Patrice Cagle, Qi Qi, Suryakant Niture, Deepak Kumar
Biomolecules.2021; 11(11): 1602.     CrossRef