Prognostic Value of Serum Epstein-Barr Virus Antibodies and Their Correlation with TNM Classification in Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma
Wan-Ru Zhang, Yu-Yun Du, Chun-Yan Guo, Han-Xing Zhou, Jie-Yi Lin, Xiao-Han Meng, Hao-Yuan Mo, Dong-Hua Luo
Cancer Res Treat. 2021;53(4):991-1003.   Published online 2021 Jan 13     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1298
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Antibody Profiling of Pan-Cancer Viral Proteome Reveals Biomarkers for Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosis and Prognosis
Te Liang, Hao Chen, Lei Liu, Yongqiang Zheng, Zhaoen Ma, Ling Min, Jiahui Zhang, Lianfu Wu, Jie Ma, Zexian Liu, Qingfeng Zhang, Kai Luo, Di Hu, Tianxing Ji, Xiaobo Yu
Molecular & Cellular Proteomics.2024; 23(3): 100729.     CrossRef