Hepatitis B Virus Core Protein Mediates the Upregulation of C5α Receptor 1 via NF-κB Pathway to Facilitate the Growth and Migration of Hepatoma Cells
Fanyun Kong, Yukai Tao, Dongchen Yuan, Ning Zhang, Qi Li, Tong Yu, Xiaoying Yang, Delong Kong, Xiaohui Ding, Xiangye Liu, Hongjuan You, Kuiyang Zheng, Renxian Tang
Cancer Res Treat. 2021;53(2):506-527.   Published online 2020 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.397
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatitis B virus core protein stabilizes RANGAP1 to upregulate KDM2A and facilitate hepatocarcinogenesis
Hong-Juan You, Li-Hong Ma, Xing Wang, Yu-Xin Wang, Huan-Yang Zhang, En-Si Bao, Yu-Jie Zhong, Xiang-Ye Liu, De-Long Kong, Kui-Yang Zheng, Fan-Yun Kong, Ren-Xian Tang
Cellular Oncology.2024; 47(2): 639.     CrossRef
Hepatitis B virus X protein increases LASP1 SUMOylation to stabilize HER2 and facilitate hepatocarcinogenesis
Hongjuan You, Dongchen Yuan, Qi Li, Ning Zhang, Delong Kong, Tong Yu, Xiangye Liu, Xiaomei Liu, Rui Zhou, Fanyun Kong, Kuiyang Zheng, Renxian Tang
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 226: 996.     CrossRef
PLK3 promotes the proneural–mesenchymal transition in glioblastoma via transcriptional regulation of C5AR1
Shuo Yu, Lin Lv, Yang Li, Qian Ning, Tingting Liu, Tinghua Hu
Molecular Biology Reports.2023; 50(10): 8249.     CrossRef
The role of UXT in tumors and prospects for its application in hepatocellular carcinoma
Zhengwang Wang, Shaojian Mo, Pengzhe Han, Lu Liu, Ziang Liu, Xifeng Fu, Yanzhang Tian
Future Oncology.2022; 18(29): 3335.     CrossRef
C5aR1 promotes the progression of colorectal cancer by EMT and activating Wnt/β-catenin pathway
Duo Xu, Meirong Li, Longyan Ran, Xiaochen Li, Xingwang Sun, Tao Yin
Clinical and Translational Oncology.2022; 25(2): 440.     CrossRef
The Complement System: A Potential Therapeutic Target in Liver Cancer
Meng Yuan, Li Liu, Chenlin Wang, Yan Zhang, Jiandong Zhang
Life.2022; 12(10): 1532.     CrossRef
A Pleiotropic Role of the Hepatitis B Virus Core Protein in Hepatocarcinogenesis
Caroline Lefeuvre, Hélène Le Guillou-Guillemette, Alexandra Ducancelle
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(24): 13651.     CrossRef