Upregulated N6-Methyladenosine RNA in Peripheral Blood: Potential Diagnostic Biomarker for Breast Cancer
Han Xiao, Xiaobo Fan, Rui Zhang, Guoqiu Wu
Cancer Res Treat. 2021;53(2):399-408.   Published online 2020 Oct 27     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.870
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Demethylase FTO inhibits the occurrence and development of triple-negative breast cancer by blocking m<sup>6</sup>A-dependent miR-17-5p maturation-induced ZBTB4 depletion
Jingyi Ni, Xiaoyun Lu, Xiangxiang Gao, Conghui Jin, Junfeng Mao
Acta Biochimica et Biophysica Sinica.2024; 56(1): 114.     CrossRef
Unraveling the cross‐talk between N6‐methyladenosine modification and non‐coding RNAs in breast cancer: Mechanisms and clinical implications
Xuan Liu, Xuelong Xie, Chentao Sui, Xuexue Liu, Miao Song, Qing Luo, Ping Zhan, Jia Feng, Jinbo Liu
International Journal of Cancer.2024; 154(11): 1877.     CrossRef
N6-methyladenosine levels in peripheral blood RNA: a potential diagnostic biomarker for colorectal cancer
Chunying Zhang, Jiadi Chen, Jingyi Ren, Xiaoyu Li, Yaqin Zhang, Bihan Huang, Yihan Xu, Luyan Dong, Yingping Cao
Cancer Cell International.2024;[Epub]     CrossRef
Demethylases in tumors and the tumor microenvironment: Key modifiers of N6-methyladenosine methylation
Junchen Guo, Liang Zhao, Meiqi Duan, Zhi Yang, He Zhao, Baiming Liu, Yihan Wang, Liping Deng, Chen Wang, Xiaodi Jiang, Xiaofeng Jiang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2024; 174: 116479.     CrossRef
Multiomics analyses and machine learning of nuclear receptor coactivator 6 reveal its essential role in hepatocellular carcinoma
Yinghao Fang, Yuyan Xu, Wei Liao, Tao Ji, Linyuan Yu, Longhai Li, Mingxin Pan, Dinghua Yang
Cancer Science.2023; 114(1): 75.     CrossRef
Effect of Polyphenols and Zinc Co-Supplementation on the Development of Neoplasms in Rats with Breast Cancer
Martyna Jastrzębska, Joanna Giebułtowicz, Andrzej K. Ciechanowicz, Robert Wrzesień, Wojciech Bielecki, Barbara Bobrowska-Korczak
Foods.2023; 12(2): 356.     CrossRef
Understanding the Epitranscriptome for Avant-Garde Brain Tumour Diagnostics
Ágota Tűzesi, Susannah Hallal, Laveniya Satgunaseelan, Michael E. Buckland, Kimberley L. Alexander
Cancers.2023; 15(4): 1232.     CrossRef
Development of a N6-methyladenosine-directed single quantum dot-based biosensor for sensitive detection of METTL3/14 complex activity in breast cancer tissues
Ming-hao Liu, Wan-tong Yu, Ning-ning Zhao, Jian-Ge Qiu, Bing-Hua Jiang, Yan Zhang, Chun-yang Zhang
Analytica Chimica Acta.2023; 1279: 341796.     CrossRef
Functions, mechanisms, and therapeutic implications of METTL14 in human cancer
Qian Guan, Huiran Lin, Lei Miao, Huiqin Guo, Yongping Chen, Zhenjian Zhuo, Jing He
Journal of Hematology & Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Methyladenosine Modification in RNAs: From Regulatory Roles to Therapeutic Implications in Cancer
Xiaolin Qu, Yongqiu Zhang, Xianzheng Sang, Ding Ren, Hong Zhao, Stephen T. C. Wong
Cancers.2022; 14(13): 3195.     CrossRef
METTL14 promotes migration and invasion of choroidal melanoma by targeting RUNX2 mRNA via m6A modification
Xi Zhang, Xiaonan Zhang, Tengyue Liu, Zhe Zhang, Chiyuan Piao, Hong Ning
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2022; 26(22): 5602.     CrossRef
Regulatory Role of N6-methyladenosine (m6A) Modification in Osteosarcoma
Yujie Zhang, Yanyan Wang, Liwei Ying, Sifeng Tao, Mingmin Shi, Peng Lin, Yangxin Wang, Bin Han
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Epitranscriptomics of Ischemic Heart Disease—The IHD-EPITRAN Study Design and Objectives
Vilbert Sikorski, Pasi Karjalainen, Daria Blokhina, Kati Oksaharju, Jahangir Khan, Shintaro Katayama, Helena Rajala, Satu Suihko, Suvi Tuohinen, Kari Teittinen, Annu Nummi, Antti Nykänen, Arda Eskin, Christoffer Stark, Fausto Biancari, Jan Kiss, Jarmo Sim
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(12): 6630.     CrossRef
Regulatory roles of RNA modifications in breast cancer
Kanchan Kumari, Paula Groza, Francesca Aguilo
NAR Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
m6A target microRNAs in serum for cancer detection
Bo Zhang, Zhenmei Chen, Baorui Tao, Chenhe Yi, Zhifei Lin, Yitong Li, Weiqing Shao, Jing Lin, Jinhong Chen
Molecular Cancer.2021;[Epub]     CrossRef