Spatial Distribution and Prognostic Implications of Tumor-Infiltrating FoxP3- CD4+ T Cells in Biliary Tract Cancer
Hyung-Don Kim, Jwa Hoon Kim, Yeon-Mi Ryu, Danbee Kim, Sunmin Lee, Jaehoon Shin, Seung-Mo Hong, Ki-Hun Kim, Dong‐Hwan Jung, Gi‐Won Song, Dae Wook Hwang, Jae Hoon Lee, Ki Byung Song, Baek-Yeol Ryoo, Jae Ho Jeong, Kyu-pyo Kim, Sang-Yeob Kim, Changhoon Yoo
Cancer Res Treat. 2021;53(1):162-171.   Published online 2020 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.704
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Deciphering the tumor immune microenvironment from a multidimensional omics perspective: insight into next-generation CAR-T cell immunotherapy and beyond
Zhaokai Zhou, Jiahui Wang, Jiaojiao Wang, Shuai Yang, Ruizhi Wang, Ge Zhang, Zhengrui Li, Run Shi, Zhan Wang, Qiong Lu
Molecular Cancer.2024;[Epub]     CrossRef
Tumor-infiltrating T lymphocytes: A promising immunotherapeutic target for preventing immune escape in cholangiocarcinoma
Sijia Hua, Xinyi Gu, Hangbin Jin, Xiaofeng Zhang, Qiang Liu, Jianfeng Yang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2024; 177: 117080.     CrossRef
Tumor immune microenvironment and the current immunotherapy of cholangiocarcinoma (Review)
Siqi Yang, Ruiqi Zou, Yushi Dai, Yafei Hu, Fuyu Li, Haijie Hu
International Journal of Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Therapeutic significance of tumor microenvironment in cholangiocarcinoma: focus on tumor-infiltrating T lymphocytes
Chaoqun Li, Lei Bie, Muhua Chen, Jieer Ying
Exploration of Targeted Anti-tumor Therapy.2023; 4(6): 1310.     CrossRef
Dynamic increase of M2 macrophages is associated with disease progression of colorectal cancers following cetuximab-based treatment
Hyung-Don Kim, Sun Young Kim, Jihun Kim, Jeong Eun Kim, Yong Sang Hong, Buhm Han, Eunyoung Tak, Yeon-Mi Ryu, Sang-Yeob Kim, Tae Won Kim
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Up-to-Date Pathologic Classification and Molecular Characteristics of Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Taek Chung, Young Nyun Park
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
The role of tumor-infiltrating lymphocytes in cholangiocarcinoma
Dong Liu, Lara Rosaline Heij, Zoltan Czigany, Edgar Dahl, Sven Arke Lang, Tom Florian Ulmer, Tom Luedde, Ulf Peter Neumann, Jan Bednarsch
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical implications of the tumor microenvironment using multiplexed immunohistochemistry in patients with advanced or metastatic renal cell carcinoma treated with nivolumab plus ipilimumab
Jwa Hoon Kim, Gi Hwan Kim, Yeon-Mi Ryu, Sang-Yeob Kim, Hyung-Don Kim, Shin Kyo Yoon, Yong Mee Cho, Jae Lyun Lee
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Spatial architecture of the immune microenvironment orchestrates tumor immunity and therapeutic response
Tong Fu, Lei-Jie Dai, Song-Yang Wu, Yi Xiao, Ding Ma, Yi-Zhou Jiang, Zhi-Ming Shao
Journal of Hematology & Oncology.2021;[Epub]     CrossRef