Systemic Inflammatory Biomarkers, Especially Fibrinogen to Albumin Ratio, Predict Prognosis in Patients with Pancreatic Cancer
Lin Fang, Fei-Hu Yan, Chao Liu, Jing Chen, Dan Wang, Chun-Hui Zhang, Chang-Jie Lou, Jie Lian, Yang Yao, Bo-Jun Wang, Rui-Yang Li, Shu-Ling Han, Yi-Bing Bai, Jia-Ni Yang, Zhi-Wei Li, Yan-Qiao Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(1):131-139.   Published online 2020 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.330
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognostic value of albumin-fibrinogen ratio in subarachnoid hemorrhage patients
Xuyang Liu, Zhiyuan Yu, Dingke Wen, Lu Ma, Chao You
Medicine.2021; 100(17): e25764.     CrossRef
Prognostic Score System Using Preoperative Inflammatory, Nutritional and Tumor Markers to Predict Prognosis for Gastric Cancer: A Two-Center Cohort Study
Huayang Pang, Weihan Zhang, Xianwen Liang, Ziqi Zhang, Xiaolong Chen, Linyong Zhao, Kai Liu, Danil Galiullin, Kun Yang, Xinzu Chen, Jiankun Hu
Advances in Therapy.2021; 38(9): 4917.     CrossRef
Prognostic value of the preoperative fibrinogen-to-albumin ratio in pancreatic ductal adenocarcinoma patients undergoing R0 resection
Li-Peng Zhang, Hu Ren, Yong-Xing Du, Cheng-Feng Wang
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(46): 7382.     CrossRef