Nomogram for Predicting Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer: A Retrospective Cohort Study of Two Clinical Centers
Zheyu Yang, Yu Heng, Jianwei Lin, Chenghao Lu, Dingye Yu, Lei Tao, Wei Cai
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1010-1018.   Published online 2020 Jun 9     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.254
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Construction and validation of a nomogram for predicting cervical lymph node metastasis in classic papillary thyroid carcinoma
Y. Feng, Y. Min, H. Chen, K. Xiang, X. Wang, G. Yin
Journal of Endocrinological Investigation.2021;[Epub]     CrossRef
Application of Machine Learning Algorithms to Predict Central Lymph Node Metastasis in T1-T2, Non-invasive, and Clinically Node Negative Papillary Thyroid Carcinoma
Jiang Zhu, Jinxin Zheng, Longfei Li, Rui Huang, Haoyu Ren, Denghui Wang, Zhijun Dai, Xinliang Su
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Preoperative Predictors of Lymph Node Metastasis in Colon Cancer
Yansong Xu, Yi Chen, Chenyan Long, Huage Zhong, Fangfang Liang, Ling-xu Huang, Chuanyi Wei, Shaolong Lu, Weizhong Tang
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef

Nomogram Including Elastography for Prediction of Contralateral Central Lymph Node Metastasis in Solitary Papillary Thyroid Carcinoma Preoperatively

Ning Li, Ju-hua He, Chao Song, Li-chun Yang, Hong-jiang Zhang, Zhi-hai Li
Cancer Management and Research.2020; Volume 12: 10789.     CrossRef