Survival, Prognostic Factors, and Volumetric Analysis of Extent of Resection for Anaplastic Gliomas
Je Beom Hong, Tae Hoon Roh, Seok-Gu Kang, Se Hoon Kim, Ju Hyung Moon, Eui Hyun Kim, Sung Soo Ahn, Hye Jin Choi, Jaeho Cho, Chang-Ok Suh, Jong Hee Chang
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1041-1049.   Published online 2020 Apr 23     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.057
Citations to this article as recorded by Crossref logo
AQP1 as a novel biomarker to predict prognosis and tumor immunity in glioma patients
Xiang Gao, Wenqu Jiang, Guofeng Zhu, Zelong Xing, Pengbo Zhu, Zunliang Ke, Qiwei Huang
Oncologie.2024; 26(1): 117.     CrossRef
Decision system for extent of resection in WHO grade 3 gliomas: a Chinese Glioma Genome Atlas database analysis
Ziming Hou, Jie Hu, Xing Liu, Zeya Yan, Kenan Zhang, Shengyu Fang, Tao Jiang, Yinyan Wang
Journal of Neuro-Oncology.2023; 164(2): 461.     CrossRef
The Impact of Extent of Resection on the Prognosis of Glioblastoma Multiforme: A Systematic Review and Meta-analysis
Dipak Chaulagain, Volodymyr Smolanka, Andriy Smolanka, Sunil Munakomi
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.2022; 10(F): 345.     CrossRef
Relative T2-FLAIR signal intensity surrounding residual cavity is associated with survival prognosis in patients with lower-grade gliomas
Tao Yuan, Zhen Gao, Fei Wang, Jia-Liang Ren, Tianda Wang, Hongbo Zhong, Guodong Gao, Guanmin Quan
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
SLC39A1 contribute to malignant progression and have clinical prognostic impact in gliomas
Peng Wang, Jingjing Zhang, Shuai He, Boan Xiao, Xiaobin Peng
Cancer Cell International.2020;[Epub]     CrossRef