Omega-3 and -6 Fatty Acid Intake and Colorectal Cancer Risk in Swedish Women’s Lifestyle and Health Cohort
Aesun Shin, Sooyoung Cho, Sven Sandin, Marie Lof, Moon Young Oh, Elisabete Weiderpass
Cancer Res Treat. 2020;52(3):848-854.   Published online 2020 Mar 6     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.550
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between dietary intake of n‐3 polyunsaturated fatty acids and risk of colorectal cancer in the Japanese population: The Japan Collaborative Cohort Study
Ayako Kato, Chika Okada, Ehab S. Eshak, Hiroyasu Iso, Akiko Tamakoshi
Cancer Medicine.2023; 12(4): 4690.     CrossRef
Serum levels of n-3 PUFA and colorectal cancer risk in Chinese population
Dan-Dan Shi, Yu-Jing Fang, Yi-Ling Jiang, Ting Dong, Zhuo-Lin Zhang, Ting Ma, Ruo-Lin Zhou, Qing-Jian Ou, Cai-Xia Zhang
British Journal of Nutrition.2023; 130(7): 1239.     CrossRef
Anti-Inflammatory and Immune Properties of Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) and Their Impact on Colorectal Cancer (CRC) Prevention and Treatment
Alireza Tojjari, Khalil Choucair, Arezoo Sadeghipour, Azhar Saeed, Anwaar Saeed
Cancers.2023; 15(17): 4294.     CrossRef
Nutritional Issues for Colorectal Cancer Prevention
Soyeon Jeong, Jung Ho Kim
Journal of Digestive Cancer Research.2023; 11(2): 77.     CrossRef
Omega-3 polyunsaturated fatty acids: moving towards precision use for prevention and treatment of colorectal cancer
Joanna Aldoori, Andrew J Cockbain, Giles J Toogood, Mark A Hull
Gut.2022; 71(4): 822.     CrossRef
Inverse Association between Canned Fish Consumption and Colorectal Cancer Risk: Analysis of Two Large Case–Control Studies
Carlotta Franchi, Ilaria Ardoino, Cristina Bosetti, Eva Negri, Diego Serraino, Anna Crispo, Attilio Giacosa, Elena Fattore, Alberto Dolci, Francesca Bravi, Federica Turati, Carlo La Vecchia, Barbara D’Avanzo
Nutrients.2022; 14(8): 1663.     CrossRef
Association of Dietary Intake and Biomarker of α-Linolenic Acid With Incident Colorectal Cancer: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies
Ze-Bin Dai, Xiao-Li Ren, Yi-Lang Xue, Ya Tian, Bing-Bing He, Chang-Long Xu, Bo Yang
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Association between Dietary Fatty Acid Patterns and Colorectal Cancer Risk: A Large-Scale Case-Control Study in China
Kexin Tu, Ting Ma, Ruolin Zhou, Lei Xu, Yujing Fang, Caixia Zhang
Nutrients.2022; 14(20): 4375.     CrossRef
Evaluation of the ability of fatty acid metabolism signature to predict response to neoadjuvant chemoradiotherapy and prognosis of patients with locally advanced rectal cancer
Han Zhou, Yanping Chen, Yu Xiao, Qian Wu, Hui Li, Yi Li, Guangjian Su, Longfeng Ke, Junxin Wu, Jinluan Li
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Dietary fatty acids and colorectal cancer risk in men: A report from the Shanghai Men's Health Study and a meta‐analysis
Sang Nguyen, Honglan Li, Danxia Yu, Hui Cai, Jing Gao, Yutang Gao, Hung N. Luu, Huong Tran, Yong‐Bing Xiang, Wei Zheng, Xiao‐Ou Shu
International Journal of Cancer.2021; 148(1): 77.     CrossRef
Relationship between microsatellite status and immune microenvironment of colorectal cancer and its application to diagnosis and treatment
Junge Bai, Hongsheng Chen, Xuefeng Bai
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2021;[Epub]     CrossRef
The Role of Pro-Resolving Lipid Mediators in Colorectal Cancer-Associated Inflammation: Implications for Therapeutic Strategies
Federica Ungaro, Silvia D’Alessio, Silvio Danese
Cancers.2020; 12(8): 2060.     CrossRef
N-6 Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Cancer: Accumulating Evidence from Prospective Studies
Youngyo Kim, Jeongseon Kim
Nutrients.2020; 12(9): 2523.     CrossRef