G Protein–Coupled Receptor 30 Mediates the Anticancer Effects Induced by Eicosapentaenoic Acid in Ovarian Cancer Cells
Yue Zhao, Meng-Fei Zhao, Mei-Lin Yang, Tian-Yu Wu, Cong-Jian Xu, Jing-Mei Wang, Chao-Jun Li, Xi Li
Cancer Res Treat. 2020;52(3):815-829.   Published online 2020 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.380
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Divergent Metabolic Effects of Metformin Merge to Enhance Eicosapentaenoic Acid Metabolism and Inhibit Ovarian Cancer In Vivo
Mary P. Udumula, Laila M. Poisson, Indrani Dutta, Nivedita Tiwari, Seongho Kim, Jasdeep Chinna-Shankar, Ghassan Allo, Sharif Sakr, Miriana Hijaz, Adnan R. Munkarah, Shailendra Giri, Ramandeep Rattan
Cancers.2022; 14(6): 1504.     CrossRef
Functional metabolomics revealed functional metabolic-characteristics of chronic hepatitis that is significantly differentiated from acute hepatitis in mice
Tianyu Wang, Longlong Hu, Jiongjiong Lu, Mengqing Xiao, Jinging Liu, Huiyu Xia, Haitao Lu
Pharmacological Research.2022; 180: 106248.     CrossRef
Determination of lipid profiles of Dezhou donkey meat using an LC‐MS‐based lipidomics method
Mengmeng Li, Mingxia Zhu, Wenqiong Chai, Yonghui Wang, Dongmei Fan, Mengqing Lv, Xiaojing Jiang, Yongxiang Liu, Qingxin Wei, Changfa Wang
Journal of Food Science.2021; 86(10): 4511.     CrossRef
Connexins and cAMP Cross-Talk in Cancer Progression and Metastasis
Chang-Xu Chen, Kai-Jun Luo, Jia-Peng Yang, Yun-Chao Huang, Eduardo R. Cardenas, Bruce J. Nicholson, Jean X. Jiang
Cancers.2020; 13(1): 58.     CrossRef