Impact of Prior Cancer History on the Clinical Outcomes in Advanced Breast Cancer: A Propensity Score–Adjusted, Population-Based Study
Caijin Lin, Jiayi Wu, Shuning Ding, Chihwan Goh, Lisa Andriani, Kunwei Shen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(2):552-562.   Published online 2019 Nov 18     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.210
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of prior cancer history on survival of patients with gastric cancer
Li Wen, Kun Yu, Hongjiang Lu, Guansheng Zhong
European Journal of Surgical Oncology.2021; 47(9): 2286.     CrossRef
Effect of prior cancer on survival outcomes for patients with advanced prostate cancer
Yechen Wu, Xi Chen, Duocheng Qian, Wei Wang, Yiping Zhang, Jinxin Hu, Jun Zhu, Qiang Wu, Tinghu Cao
BMC Urology.2021;[Epub]     CrossRef
Survival of women diagnosed with breast cancer and who have survived a previous cancer
Sandi L. Pruitt, Hong Zhu, Daniel F. Heitjan, Asal Rahimi, Bhumika Maddineni, Anna Tavakkoli, Ethan A. Halm, David E. Gerber, Danyi Xiong, Caitlin C. Murphy
Breast Cancer Research and Treatment.2021; 187(3): 853.     CrossRef
Trends in the proportion of second or later primaries among all newly diagnosed malignant cancers
Chelsea Anderson, Deborah K. Mayer, Hazel B. Nichols
Cancer.2021; 127(15): 2736.     CrossRef
Survival analysis of patients with primary breast duct carcinoma and lung adenocarcinoma: a population-based study from SEER
Fengyuan Lv, Mingliang Cheng, Liang Jiang, Xiaoping Zhao
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Risk of breast cancer-related death in women with a prior cancer
Fei Ji, Ci-Qiu Yang, Xiao-Ling Li, Liu-Lu Zhang, Mei Yang, Jie-Qing Li, Hong-Fei Gao, Teng Zhu, Min-Yi Cheng, Wei-Ping Li, Si-Yan Wu, Ai-Ling Zhong, Kun Wang
Aging.2020; 12(7): 5894.     CrossRef