Impact of Prior Cancer History on the Clinical Outcomes in Advanced Breast Cancer: A Propensity Score–Adjusted, Population-Based Study
Caijin Lin, Jiayi Wu, Shuning Ding, Chihwan Goh, Lisa Andriani, Kunwei Shen, Li Zhu
Cancer Res Treat. 2020;52(2):552-562.   Published online 2019 Nov 18     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.210
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of childhood/adolescent cancer history on prognosis in parotid mucoepidermoid carcinoma
Hefeng Gu, Sunyi Tu, Lan Ma, Kuiwei Su, Yeqing Zhou
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical characteristics and prostate-cancer-specific mortality of competitive risk nomogram in the second primary prostate cancer
Chaojie Xu, Dongchen Pei, Yi Liu, Jianhua Guo, Nan Liu, Qian Wang, Yang Yu, Zhengjun Kang
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
The Impact of a History of Different Other Cancers on the Long-Term Outcomes of Patients with Gallbladder Cancer: A Propensity Score–Adjusted, Population-Based Study
Jing Wang, Chan Zhang, Dong Yan
Technology in Cancer Research & Treatment.2023;[Epub]     CrossRef
Second primary malignancies in oral tongue cancer: A Surveillance, Epidemiology, and End Result–based analysis evaluating the basic characteristics, survival outcomes, and predictive factors
Zicheng Xu, Jianxing Wang, Hongzhou Cai, Feng Qi, Qing Zou
Precision Medical Sciences.2022; 11(1): 4.     CrossRef
Better Prognosis and Survival in Esophageal Cancer Survivors After Comorbid Second Primary Malignancies: A SEER Database-Based Study
Jiayue Ye, Sheng Hu, Wenxiong Zhang, Deyuan Zhang, Yang Zhang, Dongliang Yu, Jinhua Peng, Jianjun Xu, Yiping Wei
Frontiers in Surgery.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of Previous Cancer History on Survival of Patients with Different Subtypes of Breast Cancer
Weixun Lin, Yaokun Chen, Zeqi Ji, Lingzhi Chen, Jinyao Wu, Yexi Chen, Zhiyang Li, Nauman Rahim Khan
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Association between a prior cancer history and prognosis in adult patients with high‑grade glioma
Dongjie He, Peiwen Wu, Gaiyan Li, Siying Zhu, Qiming Wang, Qiuju Shao, Hao Chang
Journal of Clinical Neuroscience.2022; 106: 20.     CrossRef
Impact of prior cancer history on survival of patients with gastric cancer
Li Wen, Kun Yu, Hongjiang Lu, Guansheng Zhong
European Journal of Surgical Oncology.2021; 47(9): 2286.     CrossRef
Effect of prior cancer on survival outcomes for patients with advanced prostate cancer
Yechen Wu, Xi Chen, Duocheng Qian, Wei Wang, Yiping Zhang, Jinxin Hu, Jun Zhu, Qiang Wu, Tinghu Cao
BMC Urology.2021;[Epub]     CrossRef
Survival of women diagnosed with breast cancer and who have survived a previous cancer
Sandi L. Pruitt, Hong Zhu, Daniel F. Heitjan, Asal Rahimi, Bhumika Maddineni, Anna Tavakkoli, Ethan A. Halm, David E. Gerber, Danyi Xiong, Caitlin C. Murphy
Breast Cancer Research and Treatment.2021; 187(3): 853.     CrossRef
Trends in the proportion of second or later primaries among all newly diagnosed malignant cancers
Chelsea Anderson, Deborah K. Mayer, Hazel B. Nichols
Cancer.2021; 127(15): 2736.     CrossRef
Survival analysis of patients with primary breast duct carcinoma and lung adenocarcinoma: a population-based study from SEER
Fengyuan Lv, Mingliang Cheng, Liang Jiang, Xiaoping Zhao
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Research on Effectiveness of Prior Cancer on Survival Outcomes for Patients with Nonmetastatic Triple-Negative Breast Cancer: A Competing Risk Analysis and Propensity Score Matching Analysis of the SEER Database
Heyan Chen, Lutong Yan, Shengyu Pu, Lizhe Zhu, Huimin Zhang, Can Zhou, Raffaele Palmirotta
Journal of Oncology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Risk of breast cancer-related death in women with a prior cancer
Fei Ji, Ci-Qiu Yang, Xiao-Ling Li, Liu-Lu Zhang, Mei Yang, Jie-Qing Li, Hong-Fei Gao, Teng Zhu, Min-Yi Cheng, Wei-Ping Li, Si-Yan Wu, Ai-Ling Zhong, Kun Wang
Aging.2020; 12(7): 5894.     CrossRef