Apatinib Combined with Local Irradiation Leads to Systemic Tumor Control via Reversal of Immunosuppressive Tumor Microenvironment in Lung Cancer
Li-jun Liang, Chen-xi Hu, Yi-xuan Wen, Xiao-wei Geng, Ting Chen, Guo-qing Gu, Lei Wang, You-you Xia, Yong Liu, Jia-yan Fei, Jie Dong, Feng-hua Zhao, Yiliyar Ahongjiang, Kai-yuan Hui, Xiao-dong Jiang
Cancer Res Treat. 2020;52(2):406-418.   Published online 2019 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.296
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparison of Efficacy and Safety of Different Second-line Therapies for Patients With Advanced Thymic Carcinoma
K. Shao, Y. Hao, M. Xu, Z. Shi, G. Lin, C. Xu, Y. Zhang, Z. Song
Clinical Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
Low‐ dose Apatinib promotes vascular normalization and hypoxia reduction and sensitizes radiotherapy in lung cancer
Shanshan Jiang, Yue Zhou, Liqing Zou, Li Chu, Xiao Chu, Jianjiao Ni, Yida Li, Tiantian Guo, Xi Yang, Zhengfei Zhu
Cancer Medicine.2023; 12(4): 4434.     CrossRef
Local Destruction of Tumors and Systemic Immune Effects
Karl-Göran Tranberg
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
A novel role for apatinib in enhancing radiosensitivity in non-small cell lung cancer cells by suppressing the AKT and ERK pathways
Lin Li, Yuexian Li, Huawei Zou
PeerJ.2021; 9: e12356.     CrossRef