Factors Influencing Imatinib-Induced Hepatotoxicity
Ji Min Han, Jeong Yee, Yoon Sook Cho, Hye Sun Gwak
Cancer Res Treat. 2020;52(1):181-188.   Published online 2019 Jun 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.131
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Imatinib-induced hepatotoxicity via oxidative stress and activation of NLRP3 inflammasome: an in vitro and in vivo study
Feng-Ru Huang, Wen-Tong Fang, Zi-Ping Cheng, Ye Shen, Dun-Jian Wang, Yong-Qing Wang, Lu-Ning Sun
Archives of Toxicology.2022; 96(4): 1075.     CrossRef
A Risk Scoring System Utilizing Machine Learning Methods for Hepatotoxicity Prediction One Year After the Initiation of Tyrosine Kinase Inhibitors
Ji Min Han, Jeong Yee, Soyeon Cho, Min Kyoung Kim, Jin Young Moon, Dasom Jung, Jung Sun Kim, Hye Sun Gwak
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Drug‐Drug Interactions and Disease Status Are Associated With Irinotecan‐Induced Hepatotoxicity: A Cross‐Sectional Study in Shanghai
Juan Li, Bing Chen, Wen‐qi Xi, Wan Jia, Wei‐xia Zhang, Xiao‐lan Bian
The Journal of Clinical Pharmacology.2022; 62(9): 1160.     CrossRef
A new strategy for the rapid identification and validation of direct toxicity targets of psoralen-induced hepatotoxicity
Sitong Sun, Manshu Wang, Yu Yuan, Shuo Wang, Haoran Ding, Chenrui Liang, Xiaomeng Li, Simiao Fan, Yubo Li
Toxicology Letters.2022; 363: 11.     CrossRef
Effects of High-Dose of Copper Amino Acid Complex on Laying Performance, Hematological and Biochemical Parameters, Organ Index, and Histopathology in Laying Hens
Qin Zhou, Jiaming Zhu, Bing Liu, Jialing Qiu, Xintao Lu, Brian Curtin, Fei Ji, Dongyou Yu
Biological Trace Element Research.2021; 199(8): 3045.     CrossRef
Comparison of Anticancer Drug Toxicities: Paradigm Shift in Adverse Effect Profile
Debasish Basak, Scott Arrighi, Yasenya Darwiche, Subrata Deb
Life.2021; 12(1): 48.     CrossRef
Factors affecting high-grade hepatotoxicity of tyrosine kinase inhibitors in cancer patients: a multi-center observational study
Ji Min Han, Hye Won Han, Jeong Yee, Min Kyoung Kim, Jin Young Moon, Soyeon Cho, Dasom Jung, Yoon Sook Cho, Inyoung Seo, Jae Youn Kim, Hye Sun Gwak
European Journal of Clinical Pharmacology.2020; 76(8): 1183.     CrossRef