Cathepsin C Interacts with TNF-α/p38 MAPK Signaling Pathway to Promote Proliferation and Metastasis in Hepatocellular Carcinoma
Guo-Pei Zhang, Xiao Yue, Shao-Qiang Li
Cancer Res Treat. 2020;52(1):10-23.   Published online 2019 Apr 26     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.145
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CTSC promoted the migration and invasion of glioma cells via activation of STAT3/SERPINA3 axis
Qi Li, Chenguang Wan, Zhifei Zhang, Guangwei Liu, Song Wang
Gene.2024; 893: 147948.     CrossRef
Characterization and function analysis of cathepsin C in Marsupenaeus japonicus
Zuhao Tu, Jian Zhong, Hongquan Li, Liangjuan Sun, Yucong Huang, Shiping Yang, Yishan Lu, Shuanghu Cai
Fish & Shellfish Immunology.2024; 146: 109379.     CrossRef
Cathepsin B: The dawn of tumor therapy
Fuxian Liu, Ting Zhou, Shangzu Zhang, Yangyang Li, Yan Chen, Zhiming Miao, Xin Wang, Gengqiang Yang, Qiyang Li, Liying Zhang, Yongqi Liu
European Journal of Medicinal Chemistry.2024; 269: 116329.     CrossRef
Targeting inflammation as cancer therapy
Manni Wang, Siyuan Chen, Xuemei He, Yong Yuan, Xiawei Wei
Journal of Hematology & Oncology.2024;[Epub]     CrossRef
DNA Damage-driven Inflammatory Cytokines: Reprogramming of Tumor Immune Microenvironment and Application of Oncotherapy
Meng-jie Wang, Yu Xia, Qing-lei Gao
Current Medical Science.2024; 44(2): 261.     CrossRef
Identification of PANoptosis-related subtypes, construction of a prognosis signature, and tumor microenvironment landscape of hepatocellular carcinoma using bioinformatic analysis and experimental verification
Guoqing Ouyang, Qiuyun Li, Yangnian Wei, Wenbin Dai, Haojian Deng, Youli Liu, Jiaguang Li, Mingjuan Li, Shunwen Luo, Shuang Li, Yunying Liang, Guandong Pan, Jianqing Yang, Tao Gan
Frontiers in Immunology.2024;[Epub]     CrossRef
Cathepsin C from extracellular histone-induced M1 alveolar macrophages promotes NETosis during lung ischemia-reperfusion injury
Jing Yu, Yu Fu, Jiameng Gao, Qingqing Zhang, Nan Zhang, Zhiyuan Zhang, Xuemei Jiang, Chang Chen, Zongmei Wen
Redox Biology.2024; 74: 103231.     CrossRef
Exploring the potential targets of the Abrus cantoniensis Hance in the treatment of hepatitis E based on network pharmacology
Ziheng Xu, Can Wang, Zuxiang Luan, Dapei Zhang, Baiqing Dong
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Characterization, Potential Prognostic Value, and Immune Heterogeneity of Cathepsin C in Diffuse Glioma
Quanwei Zhou, Shasha Li, Xuejun Yan, Hecheng Zhu, Weidong Liu, Youwei Guo, Hongjuan Xu, Wen Yin, Xuewen Li, Qian Yang, Hui Liu, Xingjun Jiang, Caiping Ren
Current Bioinformatics.2023; 18(1): 76.     CrossRef
Correlation Analysis of CTSB Promoter Polymorphism and Function in Patients with Dilated Cardiomyopathy
Yu Zhou, Shuang Gao, Liangcai Ding, Han Yan, Shuchao Pang, Bo Yan
DNA and Cell Biology.2023; 42(4): 203.     CrossRef
The role of cytokines in the pathogenesis of malignant neoplasms
V. L. Rybkina, G. V. Adamova, D. S. Oslina
Сибирский научный медицинский журнал.2023; 43(2): 15.     CrossRef
The role of lysosomal peptidases in glioma immune escape: underlying mechanisms and therapeutic strategies
Hao Liu, Jie Peng, Linzhen Huang, Dong Ruan, Yuguang Li, Fan Yuan, Zewei Tu, Kai Huang, Xingen Zhu
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Cathepsin C: structure, function, and pharmacological targeting
Milena Stojkovska Docevska, Marko Novinec
Rare Disease and Orphan Drugs Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Longitudinal Serum Proteomics Characterization of CD19-CAR-T Cell Therapy for B-Cell Malignancies
Youming Wang, Rui Sun, Weigang Ge, Lei Xue, Qianwen Xu, Hui Xu, Sujun Li, Miaomiao Wu, Tiannan Guo, Xingbing Wang
Journal of Proteome Research.2023; 22(9): 2985.     CrossRef
The Role of Cysteine Protease Cathepsins B, H, C, and X/Z in Neurodegenerative Diseases and Cancer
Veronika Stoka, Olga Vasiljeva, Hiroshi Nakanishi, Vito Turk
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(21): 15613.     CrossRef
The Role of Cytokines in the Pathogenesis of Malignant Neoplasms
V. L. Rybkina, G. V. Adamova, D. S. Oslina
Cell and Tissue Biology.2023; 17(6): 608.     CrossRef
Dipeptidyl peptidase 1 inhibition as a potential therapeutic approach in neutrophil-mediated inflammatory disease
James D. Chalmers, Ralph Kettritz, Brice Korkmaz
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Nanoparticle-based drug delivery systems in cancer: A focus on inflammatory pathways
Amir R. Afshari, Mehdi Sanati, Hamid Mollazadeh, Prashant Kesharwani, Thomas P. Johnston, Amirhossein Sahebkar
Seminars in Cancer Biology.2022; 86: 860.     CrossRef
Cysteine cathepsin C: a novel potential biomarker for the diagnosis and prognosis of glioma
Xingbo Cheng, Zhishuai Ren, Zhendong Liu, Xiang Sun, Rongjun Qian, Chen Cao, Binfeng Liu, Jialin Wang, Hongbo Wang, Yuqi Guo, Yanzheng Gao
Cancer Cell International.2022;[Epub]     CrossRef
Lysosomal peptidases—intriguing roles in cancer progression and neurodegeneration
Janko Kos, Ana Mitrović, Milica Perišić Nanut, Anja Pišlar
FEBS Open Bio.2022; 12(4): 708.     CrossRef
Regulatory T-cells-related signature for identifying a prognostic subtype of hepatocellular carcinoma with an exhausted tumor microenvironment
Genhao Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Recent progress in molecular mechanisms of postoperative recurrence and metastasis of hepatocellular carcinoma
Zhao-Shan Niu, Wen-Hong Wang, Xiao-Jun Niu
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(46): 6433.     CrossRef
Construction and validation of prognostic signature for hepatocellular carcinoma basing on hepatitis B virus related specific genes
Lei Wang, Manman Qiu, Lili Wu, Zexing Li, Xinyi Meng, Lu He, Bing Yang
Infectious Agents and Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of new potential antigen recognized by γδT cells in hepatocellular carcinoma
Xueyan Xi, Yang Guo, Min Zhu, Fen Qiu, Feifei Lei, Gang Li, Boyu Du
Cancer Immunology, Immunotherapy.2021; 70(7): 1917.     CrossRef
Inflammatory Cytokines in Cancer: Comprehensive Understanding and Clinical Progress in Gene Therapy
Tianxia Lan, Li Chen, Xiawei Wei
Cells.2021; 10(1): 100.     CrossRef
Harnessing Tumor Necrosis Factor Alpha to Achieve Effective Cancer Immunotherapy
María Florencia Mercogliano, Sofía Bruni, Florencia Mauro, Patricia Virginia Elizalde, Roxana Schillaci
Cancers.2021; 13(3): 564.     CrossRef
Dual Role of TNF and LTα in Carcinogenesis as Implicated by Studies in Mice
Ekaterina O. Gubernatorova, Almina I. Polinova, Mikhail M. Petropavlovskiy, Olga A. Namakanova, Alexandra D. Medvedovskaya, Ruslan V. Zvartsev, Georgij B. Telegin, Marina S. Drutskaya, Sergei A. Nedospasov
Cancers.2021; 13(8): 1775.     CrossRef
Resveratrol inhibited the metastatic behaviors of cisplatin‐resistant human oral cancer cells via phosphorylation of ERK/p‐38 and suppression of MMP‐2/9
Wen‐Shin Chang, Chia‐Wen Tsai, Jai‐Sing Yang, Yuan‐Man Hsu, Liang‐Chun Shih, Hong‐Yi Chiu, Da‐Tian Bau, Fuu‐Jen Tsai
Journal of Food Biochemistry.2021;[Epub]     CrossRef
Identifying Dendritic Cell–Related Genes Through a Co-Expression Network to Construct a 12-Gene Risk-Scoring Model for Predicting Hepatocellular Carcinoma Prognosis
Chaoyuan Huang, Xiaotao Jiang, Yuancheng Huang, Lina Zhao, Peiwu Li, Fengbin Liu
Frontiers in Molecular Biosciences.2021;[Epub]     CrossRef
Tumor-Induced Inflammatory Cytokines and the Emerging Diagnostic Devices for Cancer Detection and Prognosis
Apriliana E. R. Kartikasari, Cesar S. Huertas, Arnan Mitchell, Magdalena Plebanski
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
The multifaceted role of cathepsins in liver disease
Paloma Ruiz-Blázquez, Valeria Pistorio, María Fernández-Fernández, Anna Moles
Journal of Hepatology.2021; 75(5): 1192.     CrossRef
Aging-related genes are potential prognostic biomarkers for patients with gliomas
Gelei Xiao, Xiangyang Zhang, Xun Zhang, Yuanbing Chen, Zhiwei Xia, Hui Cao, Jun Huang, Quan Cheng
Aging.2021; 13(9): 13239.     CrossRef
Cathepsin C inhibitors as anti-inflammatory drug discovery: Challenges and opportunities
Xiao Bao Shen, Xing Chen, Zhao Yan Zhang, Fu Fang Wu, Xin Hua Liu
European Journal of Medicinal Chemistry.2021; 225: 113818.     CrossRef
Cathepsin C Is Involved in Macrophage M1 Polarization via p38/MAPK Pathway in Sudden Cardiac Death
Jialin Dai, Jiangjin Liu, Qiong Zhang, Yang An, Bing Xia, Changwu Wan, Yuanyuan Zhang, Yanni Yu, Jie Wang, Hangang Yu
Cardiovascular Therapeutics.2021; 2021: 1.     CrossRef
Cathepsin C inhibition as a potential treatment strategy in cancer
Brice Korkmaz, Anne-Sophie Lamort, Roxane Domain, Céline Beauvillain, Artur Gieldon, Ali Önder Yildirim, Georgios T. Stathopoulos, Moez Rhimi, Dieter E. Jenne, Ralph Kettritz
Biochemical Pharmacology.2021; 194: 114803.     CrossRef
Papillary Thyroid Carcinoma Landscape and Its Immunological Link With Hashimoto Thyroiditis at Single-Cell Resolution
Jun Pan, Fang Ye, Chengxuan Yu, Qinsheng Zhu, Jiaqi Li, Yaohui Zhang, Hedi Tian, Yunjin Yao, Minjie Zhu, Yibin Shen, Feng Zhu, Yingying Wang, Xinhui Zhou, Guoji Guo, Yijun Wu
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;[Epub]     CrossRef
In Silico Comparative Studies of Tumor Necrosis Factor Alpha-Induced Proteins
Sri Venkata Anandavalli Nallapati#, Manasa Reddy Sanaga#, Swapna Aedhu#, Naga Harini Parimi, Shravan Kumar Gunda
International Journal Of Pharmaceutical And Phytopharmacological Research.2021; 11(6): 21.     CrossRef
Praeruptorin B Mitigates the Metastatic Ability of Human Renal Carcinoma Cells through Targeting CTSC and CTSV Expression
Chia-Liang Lin, Tung-Wei Hung, Tsung-Ho Ying, Chi-Jui Lin, Yi-Hsien Hsieh, Chien-Min Chen
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(8): 2919.     CrossRef