Prognostic Value and Staging Classification of Lymph Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma after Intensity-Modulated Radiotherapy
Yanru Feng, Caineng Cao, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1222-1230.   Published online 2018 Dec 27     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.595
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Influence of tumor necrosis on treatment sensitivity and long-term survival in nasopharyngeal carcinoma
Shao-Bo Liang, Lu-Si Chen, Xing-Li Yang, Dan-Ming Chen, Dong-Hui Wang, Chun-Yan Cui, Chuan-Bo Xie, Li-Zhi Liu, Xiang-Ying Xu
Radiotherapy and Oncology.2021; 155: 219.     CrossRef
Detection and staging of recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma in the era of FDG PET/MR
Yongfeng Piao, Caineng Cao, Yuanfan Xu, Shuang Huang, Feng Jiang, Ting Jin, Qifeng Jin, Yonghong Hua, Qiaoying Hu, Xiaozhong Chen
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2021;[Epub]     CrossRef
Establishment and validation of a novel nomogram to predict overall survival in nasopharyngeal carcinoma with lymph node metastasis
Wanpeng Li, Hanyu Lu, Huan Wang, Li Hu, Xicai Sun, Hongmeng Yu, Dehui Wang
Head & Neck.2021; 43(8): 2353.     CrossRef
Contemporary management of the neck in nasopharyngeal carcinoma
Wai Tong Ng, Raymond K. Y. Tsang, Jonathan J. Beitler, Remco Bree, Andrés Coca‐Pelaz, Avraham Eisbruch, Orlando Guntinas‐Lichius, Anne W. M. Lee, Antti A. Mäkitie, William M. Mendenhall, Sandra Nuyts, Alessandra Rinaldo, K. Thomas Robbins, Juan P. Rodrigo
Head & Neck.2021; 43(6): 1949.     CrossRef
MRI-based radiomics as response predictor to radiochemotherapy for metastatic cervical lymph node in nasopharyngeal carcinoma
Hao Xu, Jieke Liu, Ying Huang, Peng Zhou, Jing Ren
The British Journal of Radiology.2021; 94(1122): 20201212.     CrossRef
Prognostic value and the potential role of treatment options for cervical lymph node necrosis in nasopharyngeal carcinoma
Kuiyuan Liu, Siting Lin, Liangru Ke, Weixiong Xia, Chun Zhang, Jianpeng Li, Mingyong Gao, Mengyun Qiang, Xi Chen, Jia Liu, Chuanmiao Xie, Xiang Guo, Xing Lv
Oral Oncology.2020; 109: 104864.     CrossRef
The evolution of the nasopharyngeal carcinoma staging system over a 10-year period: implications for future revisions
Si-Qi Tang, Yan-Ping Mao, Cheng Xu, Rui Guo, Wen-Fei Li, Ling-Long Tang, Ying Sun, Jun Ma
Chinese Medical Journal.2020; 133(17): 2044.     CrossRef
Prognostic and Treatment Guiding Significance of MRI-Based Tumor Burden Features and Nodal Necrosis in Nasopharyngeal Carcinoma
Xi Chen, Xun Cao, Bingzhong Jing, Weixiong Xia, Liangru Ke, Yanqun Xiang, Kuiyuan Liu, Mengyun Qiang, Chixiong Liang, Jianpeng Li, Mingyong Gao, Wangzhong Li, Jingjing Miao, Guoying Liu, Zhuochen Cai, Shuhui Lv, Xiang Guo, Chaofeng Li, Xing Lv
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Patterns and Prognostic Value of Lymph Node Metastasis on Distant Metastasis and Survival in Nasopharyngeal Carcinoma: A Surveillance, Epidemiology, and End Results Study, 2006–2015
Yali Xu, Taoyuan Huang, Liqin Fan, Wei Jin, Xiaoming Chen, Jinhai Chen
Journal of Oncology.2019; 2019: 1.     CrossRef
Screening of key miRNAs and evaluation of their diagnostic and prognostic values in nasopharyngeal carcinoma
Xianlu Zhuo, Wei Zhou, Huiping Ye, Dairong Li, Aoshuang Chang, Yongzhong Wu, Qi Zhou
Oncology Letters.2019;[Epub]     CrossRef