Association between Body Mass Index and Gastric Cancer Risk According to Effect Modification by Helicobacter pylori Infection
Jieun Jang, Eun-Jung Cho, Yunji Hwang, Elisabete Weiderpass, Choonghyun Ahn, Jeoungbin Choi, Soung-Hoon Chang, Hai-Rim Shin, Min Kyung Lim, Keun-Young Yoo, Sue K. Park
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1107-1116.   Published online 2018 Nov 21     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.182
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of a Fermented High-Fiber Rye Diet on Helicobacter pylori and Cardio-Metabolic Risk Factors: A Randomized Controlled Trial Among Helicobacter pylori-Positive Chinese Adults
Kun Xue, Yuwei Liu, Kia Nøhr Iversen, Mohsen Mazidi, Zheng Qu, Chenglin Dong, Tayi Jin, Göran Hallmans, Per Åman, Anders Johansson, Gengsheng He, Rikard Landberg
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Current therapeutic options for gastric adenocarcinoma
C.R. Akshatha, Smitha Bhat, R. Sindhu, Dharini Shashank, Sarana Rose Sommano, Wanaporn Tapingkae, Ratchadawan Cheewangkoon, Shashanka K. Prasad
Saudi Journal of Biological Sciences.2021;[Epub]     CrossRef
The U‐shaped association between body mass index and gastric cancer risk in the Helicobacter pylori Biomarker Cohort Consortium: A nested case–control study from eight East Asian cohort studies
Jieun Jang, Tianyi Wang, Hui Cai, Fei Ye, Gwen Murphy, Taichi Shimazu, Philip R Taylor, You‐Lin Qiao, Keun‐Young Yoo, Sun Ha Jee, Jeongseon Kim, Sheau‐Chiann Chen, Christian C Abnet, Shoichiro Tsugane, Wei Zheng, Xiao‐Ou Shu, Michael Pawlita, Sue K. Park,
International Journal of Cancer.2020; 147(3): 777.     CrossRef