Development of Web-Based Nomograms to Predict Treatment Response and Prognosis of Epithelial Ovarian Cancer
Se Ik Kim, Minsun Song, Suhyun Hwangbo, Sungyoung Lee, Untack Cho, Ju-Hyun Kim, Maria Lee, Hee Seung Kim, Hyun Hoon Chung, Dae-Shik Suh, Taesung Park, Yong-Sang Song
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1144-1155.   Published online 2018 Nov 20     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.508
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prognosis for intrahepatic cholangiocarcinoma patients treated with postoperative adjuvant transcatheter hepatic artery chemoembolization
Ji-Bin Liu, Kai-Jian Chu, Chang-Chun Ling, Ting-Miao Wu, Hui-Min Wang, Yi Shi, Zhi-Zhen Li, Jing-Han Wang, Zhi-Jun Wu, Xiao-Qing Jiang, Gao-Ren Wang, Yu-Shui Ma, Da Fu
Current Problems in Cancer.2020; 44(6): 100612.     CrossRef
Can we predict who lives long with ovarian cancer?
Michael A. Bookman
Cancer.2019; 125(S24): 4578.     CrossRef