A Phage Display-Identified Peptide Selectively Binds to Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) and Detects KIM-1-Overexpressing Tumors in vivo
Md. Enamul Haque, Fatima Khan, Lianhua Chi, Smriti Gurung, Sri Murugan Poongkavithai Vadevoo, Rang-Woon Park, Dong-Kyu Kim, Sang Kyoon Kim, Byungheon Lee
Cancer Res Treat. 2019;51(3):861-875.   Published online 2018 Oct 1     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.214
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bi-functional KIT-PR1P peptides combine with VEGF to protect ischemic kidney in rats by targeting to Kim-1
Runxue Zhou, Hang Liu, Xianglin Hou, Qi Liu, Shuwei Sun, Xiaoge Li, Wenxuan Cao, Weihong Nie, Chunying Shi, Wei Chen
Regenerative Therapy.2024; 25: 162.     CrossRef
Improving Pharmacokinetics of Peptides Using Phage Display
Mallika Asar, Jessica Newton-Northup, Mette Soendergaard
Viruses.2024; 16(4): 570.     CrossRef
Modified Bacteriophage for Tumor Detection and Targeted Therapy
Yuanzhao Shen, Jingyu Wang, Yuting Li, Chih-Tsung Yang, Xin Zhou
Nanomaterials.2023; 13(4): 665.     CrossRef
Tumor microenvironment signaling and therapeutics in cancer progression
Anshika Goenka, Fatima Khan, Bhupender Verma, Priyanka Sinha, Crismita C. Dmello, Manasi P. Jogalekar, Prakash Gangadaran, Byeong‐Cheol Ahn
Cancer Communications.2023; 43(5): 525.     CrossRef
Specific bFGF targeting of KIM-1 in ischemic kidneys protects against renal ischemia-reperfusion injury in rats
Siqi Song, Xianglin Hou, Weiwei Zhang, Xinyu Liu, Wei Wang, Xiaoya Wang, Wenxuan Cao, Yujun Xia, Wei Chen, Chunying Shi
Regenerative Biomaterials.2022;[Epub]     CrossRef
Application of Phage-Displayed Peptides in Tumor Imaging Diagnosis and Targeting Therapy
Chunyan Li, Jia Li, Ying Xu, Ying Zhan, Yu Li, Tingting Song, Jiao Zheng, Hong Yang
International Journal of Peptide Research and Therapeutics.2021; 27(1): 587.     CrossRef
Detection of kidney disease biomarkers based on fluorescence technology
Bicheng Yao, Marie-Claire Giel, Yuning Hong
Materials Chemistry Frontiers.2021; 5(5): 2124.     CrossRef
Screening and Identification of a Specific Binding Peptide to Ovarian Cancer Cells from a Phage-Displayed Peptide Library
Shuhui Zhao, Chunyan Li, Yunge Gao, Luomeng Qian, Jian Dong, Lianghao Zhai, Biliang Chen, Jianfang Zhang
International Journal of Peptide Research and Therapeutics.2021; 27(3): 1741.     CrossRef