Upregulation of PITX2 Promotes Letrozole Resistance Via Transcriptional Activation of IFITM1 Signaling in Breast Cancer Cells
Ying-ying Xu, Hai-ru Yu, Jia-yi Sun, Zhao Zhao, Shuang Li, Xin-feng Zhang, Zhi-xuan Liao, Ming-ke Cui, Juan Li, Chan Li, Qiang Zhang
Cancer Res Treat. 2019;51(2):576-592.   Published online 2018 Jul 18     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.100
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PITX2 enhances progression of lung adenocarcinoma by transcriptionally regulating WNT3A and activating Wnt/β-catenin signaling pathway
Jing Luo, Yu Yao, Saiguang Ji, Qi Sun, Yang Xu, Kaichao Liu, Qiang Diao, Yong Qiang, Yi Shen
Cancer Cell International.2019;[Epub]     CrossRef