The Association of Acquired T790M Mutation with Clinical Characteristics after Resistance to First-Line Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor in Lung Adenocarcinoma
Yen-Hsiang Huang, Kuo-Hsuan Hsu, Jeng-Sen Tseng, Kun-Chieh Chen, Chia-Hung Hsu, Kang-Yi Su, Jeremy J. W. Chen, Huei-Wen Chen, Sung-Liang Yu, Tsung-Ying Yang, Gee-Chen Chang
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1294-1303.   Published online 2018 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.512
Citations to this article as recorded by Crossref logo
RELAY, Erlotinib Plus Ramucirumab in Untreated, EGFR-Mutated, Metastatic NSCLC: Outcomes by EGFR Exon 19 Deletion Variants
Kazumi Nishino, Jin-Yuan Shih, Kazuhiko Nakagawa, Martin Reck, Edward B. Garon, Michelle Carlsen, Tomoko Matsui, Carla Visseren-Grul, Ernest Nadal
JTO Clinical and Research Reports.2024; 5(2): 100624.     CrossRef
Epidermal Growth Factor Receptor Exon 19 Deletion Subtypes Do Not Influence Survival Outcomes Following First-line Epidermal Growth Factor Receptor-tyrosine Kinase Inhibitors in Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer Patients
Yan-Jei Tang, John Wen-Cheng Chang, Chen-Yang Huang, Yueh-Fu Fang, Ching-Fu Chang, Cheng-Ta Yang, Chih-Hsi Scott Kuo, Ping-Chih Hsu, Chiao-En Wu
Journal of Cancer Research and Practice.2024; 11(1): 28.     CrossRef
CRISPR-Based Fluorescent Reporter (CBFR) Assay for Sensitive, Specific, Inexpensive, and Visual Detection of a Specific EGFR Exon 19 Deletion in NSCLC
Pouya Salehipour, Mojdeh Mahdiannasser, Ghazal Sedaghat Shayegan, Kimia Shankaie, Mina Tabrizi, Majid Mojarrad, Mohammad Hossein Modarressi
Molecular Biotechnology.2023; 65(5): 807.     CrossRef
Endobronchial ultrasound‐guided re‐biopsy of non–small cell lung cancer with acquired resistance after EGFR tyrosine kinase inhibitor treatment
Kyung Soo Hong, Jinmo Cho, Jong Geol Jang, Min Hye Jang, June Hong Ahn
Thoracic Cancer.2023; 14(4): 363.     CrossRef
Monitoring of T790M in plasma ctDNA of advanced EGFR-mutant NSCLC patients on first- or second-generation tyrosine kinase inhibitors
Chun-Ta Huang, Chih-An Lin, Te-Jen Su, Ching-Yao Yang, Tzu-Hsiu Tsai, Chia-Lin Hsu, Wei-Yu Liao, Kuan-Yu Chen, Chao-Chi Ho, Chong-Jen Yu
BMC Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical outcomes of immune checkpoint inhibitors to treat non-small cell lung cancer patients harboring epidermal growth factor receptor mutations
Jinfei Si, Yue Hao, Jingwen Wei, Jing Xiang, Chunwei Xu, Qiuping Shen, Zhengbo Song
BMC Pulmonary Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
FRET probe for detecting two mutations in one EGFR mRNA
Myat Thu, Kouta Yanai, Hajime Shigeto, Shohei Yamamura, Kazunori Watanabe, Takashi Ohtsuki
The Analyst.2023; 148(11): 2626.     CrossRef
Efficacy of Osimertinib in Patients with Lung Cancer Positive for Uncommon EGFR Exon 19 Deletion Mutations
Michael J. Grant, Jacqueline V. Aredo, Jacqueline H. Starrett, Paul Stockhammer, Iris K. van Alderwerelt van Rosenburgh, Anna Wurtz, Andrew J. Piper-Valillo, Zofia Piotrowska, Christina Falcon, Helena A. Yu, Charu Aggarwal, Dylan Scholes, Tejas Patil, Chr
Clinical Cancer Research.2023; 29(11): 2123.     CrossRef
NSCLC presents metabolic heterogeneity, and there is still some leeway for EGF stimuli in EGFR-mutated NSCLC
Cindy Mendes, Isabel Lemos, Inês Francisco, Teresa Almodôvar, Fernando Cunha, Cristina Albuquerque, Luís G. Gonçalves, Jacinta Serpa
Lung Cancer.2023; 182: 107283.     CrossRef
Clinical outcomes of advanced NSCLC patients with different EGFR exon 19 deletion subtypes treated with first‐line tyrosine kinase inhibitors: A single‐center ambispective cohort study
Yangchun Gu, Jinyu Yu, Haifeng Hu, Hua Zhang, Baoshan Cao, Li Liang
Thoracic Cancer.2023; 14(31): 3147.     CrossRef
Brain metastasis, EGFR mutation subtype and generation of EGFR-TKI jointly influence the treatment outcome of patient with EGFR-mutant NSCLC
Jia-Shiuan Ju, Allen Chung-Cheng Huang, Pi-Hung Tung, Chi-Hsien Huang, Tzu-Hsuan Chiu, Chin-Chou Wang, How-Wen Ko, Fu-Tsai Chung, Ping-Chih Hsu, Yueh-Fu Fang, Yi-Ke Guo, Chih-Hsi Scott Kuo, Cheng-Ta Yang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Afatinib treatment in a large real‐world cohort of nonsmall cell lung cancer patients with common and uncommon epidermal growth factor receptor mutation
Chi‐Hsien Huang, Jia‐Shiuan Ju, Tzu‐Hsuan Chiu, Allen Chung‐Cheng Huang, Pi‐Hung Tung, Chin‐Chou Wang, Chien‐Ying Liu, Fu‐Tsai Chung, Yueh‐Fu Fang, Yi‐Ke Guo, Chih‐Hsi Scott Kuo, Cheng‐Ta Yang
International Journal of Cancer.2022; 150(4): 626.     CrossRef
The Clinical Outcomes of Different First-Line EGFR-TKIs Plus Bevacizumab in Advanced EGFR-Mutant Lung Adenocarcinoma
Yen-Hsiang Huang, Kuo-Hsuan Hsu, Chun-Shih Chin, Jeng-Sen Tseng, Tsung-Ying Yang, Kun-Chieh Chen, Kang-Yi Su, Sung-Liang Yu, Jeremy J.W. Chen, Gee-Chen Chang
Cancer Research and Treatment.2022; 54(2): 434.     CrossRef
Impact of EGFR exon 19 deletion subtypes on clinical outcomes in EGFR-TKI-Treated advanced non-small-cell lung cancer
Le-Tian Huang, Shu-Ling Zhang, Cheng-Bo Han, Jie-Tao Ma
Lung Cancer.2022; 166: 9.     CrossRef
Risk Stratification Using a Novel Nomogram for 2190 EGFR-Mutant NSCLC Patients Receiving the First or Second Generation EGFR-TKI
John Wen-Cheng Chang, Chen-Yang Huang, Yueh-Fu Fang, Ching-Fu Chang, Cheng-Ta Yang, Chih-Hsi Scott Kuo, Ping-Chih Hsu, Chiao-En Wu
Cancers.2022; 14(4): 977.     CrossRef
Impact of sequential therapy with osimertinib on the overall survival in patients with EGFR-mutant non-small cell lung cancer
Minehiko Inomata, Masahiro Matsumoto, Isami Mizushima, Kana Hayashi, Zenta Seto, Kotaro Tokui, Chihiro Taka, Seisuke Okazawa, Kenta Kambara, Shingo Imanishi, Toshiro Miwa, Ryuji Hayashi, Shoko Matsui, Kazuyuki Tobe
The Egyptian Journal of Bronchology.2022;[Epub]     CrossRef
Pretreatment Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Smoking History as Prognostic Factors in Advanced Non–Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Osimertinib
Ji Young Park, Seung Hun Jang, Chang Youl Lee, Taehee Kim, Soo Jie Chung, Ye Jin Lee, Hwan Il Kim, Joo-Hee Kim, Sunghoon Park, Yong Il Hwang, Ki-Suck Jung
Tuberculosis and Respiratory Diseases.2022; 85(2): 155.     CrossRef
Optimizing Patient Outcomes Through Sequential EGFR TKI Treatment in Asian Patients With EGFR Mutation-Positive NSCLC
Rong Liu, Jianying Zhou, Xia Ling
Clinical Medicine Insights: Oncology.2022; 16: 117955492211032.     CrossRef
State-of-the-Art Molecular Oncology of Lung Cancer in Taiwan
Yung-Hung Luo, Kung-Hao Liang, Hsu-Ching Huang, Chia-I Shen, Chi-Lu Chiang, Mong-Lien Wang, Shih-Hwa Chiou, Yuh-Min Chen
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(13): 7037.     CrossRef
Real-World Testing Practices, Treatment Patterns and Clinical Outcomes in Patients from Central Eastern Europe with EGFR-Mutated Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Chart Review Study (REFLECT)
Urška Janžič, Nina Turnšek, Mircea Dediu, Ivan Shterev Donev, Roxana Lupu, Gabriela Teodorescu, Tudor E. Ciuleanu, Adam Pluzanski
Current Oncology.2022; 29(8): 5833.     CrossRef
Efficacy and Failure Patterns of Early SBRT to the Primary Tumor in Advanced EGFR-Mutation-Positive Lung Cancer with EFGR-TKI Treatment: A Prospective, Single Arm, Phase II Study
Yangyang Shi, Hailing Xu, William Y. Raynor, Jiapei Ding, Ling Lin, Chao Zhou, Wei Wang, Yinnan Meng, Xiaomai Wu, Xiaofeng Chen, Dongqing Lv, Haihua Yang
Life.2022; 12(12): 1954.     CrossRef
Association of hOGG1‐Cys variants with occurrence of p53 and EGFR deletion mutations in non‐small cell lung cancer
Ming‐Jenn Chen, Ching‐Ju Shen, Lee Wang, Po‐Ming Chen, Chih‐Yi Chen, Huei Lee
Thoracic Cancer.2021; 12(4): 534.     CrossRef
The Impact of Acquired EGFR T790M Mutation and EGFR Circulating Cell-Free DNA on Survival in Patients with Lung Adenocarcinoma Following EGFR-TKI Therapy
Wen-Chien Cheng, Te-Chun Hsia, Chih-Yen Tu, Hung-Jen Chen
OncoTargets and Therapy.2021; Volume 13: 13425.     CrossRef
EGFR-TKI plus bevacizumab versus EGFR-TKI monotherapy for patients with EGFR mutation-positive advanced non-small cell lung cancer-A propensity score matching analysis
Jeng-Shiuan Tsai, Po-Lan Su, Szu-Chun Yang, Chao-Chun Chang, Chia-Ying Lin, Yi-Ting Yen, Yau-Lin Tseng, Wu-Wei Lai, Chien-Chung Lin, Wu-Chou Su
Journal of the Formosan Medical Association.2021; 120(9): 1729.     CrossRef
The impact of different first-line EGFR-TKIs on the clinical outcome of sequential osimertinib treatment in advanced NSCLC with secondary T790M
Yen-Hsiang Huang, Jeng-Sen Tseng, Kuo-Hsuan Hsu, Kun-Chieh Chen, Kang-Yi Su, Sung-Liang Yu, Jeremy J. W. Chen, Tsung-Ying Yang, Gee-Chen Chang
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
First- or second-generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in a large, real-world cohort of patients with non-small cell lung cancer
Allen Chung-Cheng Huang, Chi-Hsien Huang, Jia-Shiuan Ju, Tzu-Hsuan Chiu, Pi-Hung Tung, Chin-Chou Wang, Chien-Ying Liu, Fu-Tsai Chung, Yueh-Fu Fang, Yi-Ke Guo, Chih-Hsi Scott Kuo, Cheng-Ta Yang
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2021; 13: 175883592110357.     CrossRef
Association of EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Treatment With Progression-Free Survival Among Taiwanese Patients With Advanced Lung Adenocarcinoma and EGFR Mutation
Po-Yen Chen, Chin-Chou Wang, Chien-Ning Hsu, Chung-Yu Chen
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Elevated exosome-derived miRNAs predict osimertinib resistance in non-small cell lung cancer
Xinying Li, Cen Chen, Zimu Wang, Jiaxin Liu, Wei Sun, Kaikai Shen, Yanling Lv, Suhua Zhu, Ping Zhan, Tangfeng Lv, Yong Song
Cancer Cell International.2021;[Epub]     CrossRef
Liquid Biopsy for EGFR Mutation Analysis in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer Patients: Thoughts Drawn from a Real-Life Experience
Paola Ulivi, Elisabetta Petracci, Matteo Canale, Ilaria Priano, Laura Capelli, Daniele Calistri, Elisa Chiadini, Paola Cravero, Alice Rossi, Angelo Delmonte, Lucio Crinò, Giuseppe Bronte
Biomedicines.2021; 9(10): 1299.     CrossRef
Real-world efficacy and safety of lorlatinib in treating advanced ALK-positive non–small cell lung cancer patients
Po-Hsin Lee, Kun-Chieh Chen, Kuo-Hsuan Hsu, Yen-Hsiang Huang, Jeng-Sen Tseng, Tsung-Ying Yang, Gee-Chen Chang
Anti-Cancer Drugs.2021; 32(10): 1099.     CrossRef
Clinical Features and Progression Pattern of Acquired T790M-positive Compared With T790M-negative EGFR Mutant Non–small-cell Lung Cancer: Catching Tumor and Clinical Heterogeneity Over Time Through Liquid Biopsy
Alessandro Dal Maso, Martina Lorenzi, Elisa Roca, Sara Pilotto, Marianna Macerelli, Valentina Polo, Fabiana Letizia Cecere, Alessandro Del Conte, Giorgia Nardo, Vanessa Buoro, Daniela Scattolin, Sara Monteverdi, Loredana Urso, Elisabetta Zulato, Stefano F
Clinical Lung Cancer.2020; 21(1): 1.     CrossRef
Association between programmed death-ligand 1 expression, immune microenvironments, and clinical outcomes in epidermal growth factor receptor mutant lung adenocarcinoma patients treated with tyrosine kinase inhibitors
Ching-Yao Yang, Wei-Yu Liao, Chao-Chi Ho, Kuan-Yu Chen, Tzu-Hsiu Tsai, Chia-Lin Hsu, Kang-Yi Su, Yih-Leong Chang, Chen-Tu Wu, Chia-Chi Hsu, Bin-Chi Liao, Wei-Hsun Hsu, Jih-Hsiang Lee, Chia-Chi Lin, Jin-Yuan Shih, James C.-H. Yang, Chong-Jen Yu
European Journal of Cancer.2020; 124: 110.     CrossRef
Comparison detection methods for EGFR in formalin-fixed paraffin-embedded tissues of patients with NSCLC
Xiaojie Fan, Xiaoxiao Wang, Meng Zhang, Huiyan Deng, Yueping Liu
Pathology - Research and Practice.2020; 216(1): 152783.     CrossRef
Clinical implication and usefulness of de novo EGFR T790M mutation in lung adenocarcinoma with EGFR-tyrosine kinase inhibitor sensitizing mutation
Sang Hoon Lee, Eun Young Kim, Arum Kim, Yoon Soo Chang
Cancer Biology & Therapy.2020; 21(8): 741.     CrossRef
Post-Progression Survival in Secondary EGFR T790M-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer Patients With and Without Osimertinib After Failure of a Previous EGFR TKI
Chi-Lu Chiang, Hsu-Ching Huang, Chia-I Shen, Yung-Hung Luo, Yuh-Min Chen, Chao-Hua Chiu
Targeted Oncology.2020; 15(4): 503.     CrossRef
An Observational Study of Acquired EGFR T790M-Dependent Resistance to EGFR-TKI Treatment in Lung Adenocarcinoma Patients in Taiwan
Shang-Gin Wu, Chi-Lu Chiang, Chien-Ying Liu, Chin-Chou Wang, Po-Lan Su, Te-Chun Hsia, Jin-Yuan Shih, Gee-Chen Chang
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Refined Stratification Based on Baseline Concomitant Mutations and Longitudinal Circulating Tumor DNA Monitoring in Advanced EGFR-Mutant Lung Adenocarcinoma Under Gefitinib Treatment
Jianchun Duan, JiaChen Xu, Zhijie Wang, Hua Bai, Ying Cheng, Tongtong An, Hongjun Gao, Kai Wang, Qing Zhou, Yanping Hu, Yong Song, Cuimin Ding, Feng Peng, Li Liang, Yi Hu, Cheng Huang, Caicun Zhou, Yuankai Shi, Jiefei Han, Di Wang, Yanhua Tian, Zhenlin Ya
Journal of Thoracic Oncology.2020; 15(12): 1857.     CrossRef
A Highly Sensitive Next-Generation Sequencing-Based Genotyping Platform for EGFR Mutations in Plasma from Non-Small Cell Lung Cancer Patients
Jung-Young Shin, Jeong-Oh Kim, Mi-Ran Lee, Seo Ree Kim, Kyongmin Sarah Beck, Jin Hyoung Kang
Cancers.2020; 12(12): 3579.     CrossRef
Association of Tumor PD-L1 Expression with the T790M Mutation and Progression-Free Survival in Patients with EGFR-Mutant Non-Small Cell Lung Cancer Receiving EGFR-TKI Therapy
Minehiko Inomata, Kenji Azechi, Naoki Takata, Kana Hayashi, Kotaro Tokui, Chihiro Taka, Seisuke Okazawa, Kenta Kambara, Shingo Imanishi, Toshiro Miwa, Ryuji Hayashi, Shoko Matsui, Kazuyuki Tobe
Diagnostics.2020; 10(12): 1006.     CrossRef
Rare Mechanism of Acquired Resistance to Osimertinib in Korean Patients with EGFR-mutated Non-small Cell Lung Cancer
Jiyun Lee, Joon Ho Shim, Woong-Yang Park, Hee Kyung Kim, Jong-Mu Sun, Se-Hoon Lee, Jin Seok Ahn, Keunchil Park, Myung-Ju Ahn
Cancer Research and Treatment.2019; 51(1): 408.     CrossRef
Clinical outcomes and secondary epidermal growth factor receptor (EGFR) T790M mutation among first‐line gefitinib, erlotinib and afatinib‐treated non‐small cell lung cancer patients with activating EGFR mutations
Yen‐Ting Lin, Jin‐Shing Chen, Wei‐Yu Liao, Chao‐Chi Ho, Chia‐Lin Hsu, Ching‐Yao Yang, Kuan‐Yu Chen, Jih‐Hsiang Lee, Zhong‐Zhe Lin, Jin‐Yuan Shih, James Chih‐Hsin Yang, Chong‐Jen Yu
International Journal of Cancer.2019; 144(11): 2887.     CrossRef
Prior EGFR-TKI Treatment in EGFR-Mutated NSCLC Affects the Allele Frequency Fraction of Acquired T790M and the Subsequent Efficacy of Osimertinib
Chih-Hsi Scott Kuo, Chi-Hsien Huang, Chien-Ying Liu, Stelios Pavlidis, Ho-Wen Ko, Fu-Tsai Chung, Tin-Yu Lin, Chih-Liang Wang, Yi-Ke Guo, Cheng-Ta Yang
Targeted Oncology.2019; 14(4): 433.     CrossRef
Frecuencia de mutación T790M determinada por biopsia líquida en pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas después de la progresión a inhibidores de tirosina cinasa contra EGFR en primera línea
Jorge Arturo Alatorre-Alexander, Patricio Santillán-Doherty, María del Rosario Flores-Soto, Luis Manuel Martínez-Barrera, Jerónimo Rafael Rodríguez-Cid, Carla Paola Sánchez-Ríos
NCT Neumología y Cirugía de Tórax.2019; 78(4): 348.     CrossRef