Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese Patients
Lu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1084-1095.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Radiomics on multi-modalities MR sequences can subtype patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) into distinct survival subgroups
En-Hong Zhuo, Wei-Jing Zhang, Hao-Jiang Li, Guo-Yi Zhang, Bing-Zhong Jing, Jian Zhou, Chun-Yan Cui, Ming-Yuan Chen, Ying Sun, Li-Zhi Liu, Hong-Min Cai
European Radiology.2019;[Epub]     CrossRef
Impact of paranasal sinus invasion on advanced nasopharyngeal carcinoma treated with intensity-modulated radiation therapy: the validity of advanced T stage of AJCC/UICC eighth edition staging system
Ying Wang, Jie Zhao, Yajie Zhao, Zhen Yang, Mingjun Lei, Zhanzhan Li, Rui Wei, Dengming Chen, Yuxiang He, Liangfang Shen
Cancer Medicine.2018; 7(7): 2826.     CrossRef