The Prognostic Significance of Notch1 and Fatty Acid Binding Protein 7 (FABP7) Expression in Resected Tracheobronchial Adenoid Cystic Carcinoma: A Multicenter Retrospective Study
Mian Xie, Xiaojun Wu, Jinjun Zhang, Chaosheng He, Shenhai Wei, Junyao Huang, Xinge Fu, Yingying Gu
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1064-1073.   Published online 2017 Nov 15     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.337
Citations to this article as recorded by Crossref logo
FABP7 promotes cell proliferation and survival in colon cancer through MEK/ERK signaling pathway
Ran Ma, Lan Wang, Fang Yuan, Shaoxuan Wang, Yingping Liu, Tingting Fan, Fulai Wang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018; 108: 119.     CrossRef
Role of FABP7 in tumor cell signaling
Yoshiteru Kagawa, Banlanjo A. Umaru, Islam Ariful, Subrata Kumar Shil, Hirofumi Miyazaki, Yui Yamamoto, Masaki Ogata, Yuji Owada
Advances in Biological Regulation.2018;[Epub]     CrossRef