Pretreatment Serum Amyloid A and C-reactive Protein Comparing with Epstein-Barr Virus DNA as Prognostic Indicators in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Prospective Study
Qiu-Yan Chen, Qing-Nan Tang, Lin-Quan Tang, Wen-Hui Chen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Chao-Feng Li, Yang Li, Yu-Jing Liang, Xue-Song Sun, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Yu-Ying Fan, Yan He, Ming-Yuan Chen, Ka-Jia Cao, Chao-Nan Qian, Xiang Guo, Hai-Qiang Mai
Cancer Res Treat. 2018;50(3):701-711.   Published online 2017 Jul 14     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.180
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long‐term monitoring of dynamic changes in plasma EBV DNA for improved prognosis prediction of nasopharyngeal carcinoma
Wanxia Li, Jing Chen, Bijun Liang, Zonghua Li, Junzheng Li, Xiaofei Yuan, Shuting Wu, Fangfang Zeng, Xinyu Peng, Yanfei Li, Juan Lu, Feipeng Zhao, Xiong Liu
Cancer Medicine.2021; 10(3): 883.     CrossRef
A systematic review and recommendations on the use of plasma EBV DNA for nasopharyngeal carcinoma
Anne W.M. Lee, Victor H.F. Lee, Wai-Tong Ng, Primož Strojan, Nabil F. Saba, Alessandra Rinaldo, Stefan M. Willems, Juan P. Rodrigo, Arlene A. Forastiere, Alfio Ferlito
European Journal of Cancer.2021; 153: 109.     CrossRef
Prognostic value of Epstein–Barr virus DNA level for nasopharyngeal carcinoma: a meta-analysis of 8128 cases
Hongling Qu, Yuli Huang, Shufen Zhao, Yuanqing Zhou, Weibiao Lv
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.2020; 277(1): 9.     CrossRef
The prognostic value of integration of pretreatment serum amyloid A (SAA)–EBV DNA (S‐D) grade in patients with nasopharyngeal carcinoma
Jianpei Li, Changchun Lai, Songguo Peng, Hao Chen, Lei Zhou, Yufeng Chen, Shulin Chen
Clinical and Translational Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Utility of a Simple Scoring System in Differentiating Bacterial Infections in Cases of Fever of Unknown Origin
Teng Xu, Li Wang, Shi Wu, Fenfen Zhou, Haihui Huang
Clinical Infectious Diseases.2020; 71(Supplement): S409.     CrossRef
The prognostic value of serum amyloid A in solid tumors: a meta-analysis
Hai-yingjie Lin, Guo-qiang Tan, Yan Liu, Shao-qiang Lin
Cancer Cell International.2019;[Epub]     CrossRef
Molecular Prognostic Value of Circulating Epstein–Barr Viral DNA in Nasopharyngeal Carcinoma: A Meta-Analysis of 27,235 Cases in the Endemic Area of Southeast Asia
Xulin Xie, Yupei Ren, Kun Wang, Bin Yi
Genetic Testing and Molecular Biomarkers.2019; 23(7): 448.     CrossRef
Rapid detection of quantum dot immune chromatography nasopharyngeal carcinoma EBNA1 antibody
Jian He, Jing Xu, Ping Wu, Lingfeng Liao, Huatao Quan, Jing Kang, Yongquan Tian, Yaoyun Tang
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef