A National Study of Survival Trends and Conditional Survival in Nasopharyngeal Carcinoma: Analysis of the National Population-Based Surveillance Epidemiology and End Results Registry
Jia-Wei Lv, Xiao-Dan Huang, Yu-Pei Chen, Guan-Qun Zhou, Ling-Long Tang, Yan-Ping Mao, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(2):324-334.   Published online 2017 Apr 19     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.544
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PP‐22 promotes autophagy and apoptosis in the nasopharyngeal carcinoma cell line CNE‐2 by inducing endoplasmic reticulum stress, downregulating STAT3 signaling, and modulating the MAPK pathway
Gui‐Xiang Tan, Xin‐Ning Wang, Yun‐Yun Tang, Wan‐Jing Cen, Zhen‐Hua Li, Guo‐Cai Wang, Jian‐Wei Jiang, Xi‐Cheng Wang
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(3): 2618.     CrossRef
microRNA-342-3p targets FOXQ1 to suppress the aggressive phenotype of nasopharyngeal carcinoma cells
Zheqing Cui, Yulin Zhao
BMC Cancer.2019;[Epub]     CrossRef
Changing odds of survival over time among patients undergoing surgical resection of extremity soft tissue sarcoma
Yongsung Kim, Han‐Soo Kim, Hwan Seong Cho, Ilkyu Han
Journal of Surgical Oncology.2019;[Epub]     CrossRef
Does East meet West? Towards a unified vision of the management of NPC
Elaine Johanna Limkin, Pierre Blanchard
The British Journal of Radiology.2019; : 20190068.     CrossRef
Identification of two microRNA signatures in whole blood as novel biomarkers for diagnosis of nasopharyngeal carcinoma
Wen Wen, Shi-Juan Mai, Huan-Xin Lin, Mei-Yin Zhang, Jia-Ling Huang, Xin Hua, Chao Lin, Zhi-Qing Long, Zi-Jian Lu, Xiao-Qing Sun, Sai-Lan Liu, Qi Yang, Qian Zhu, Hui-Yun Wang, Ling Guo
Journal of Translational Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Histological subtype remains a prognostic factor for survival in nasopharyngeal carcinoma patients
Xing‐Xi Pan, Ya‐Jie Liu, Wen Yang, Yong‐Fa Chen, Wu‐Bing Tang, Chu‐Rong Li
The Laryngoscope.2019;[Epub]     CrossRef
Impact of age on survival of locoregional nasopharyngeal carcinoma: An analysis of the Surveillance, Epidemiology, and End Results program database, 2004-2013
S.-J. Huang, Y.-Y. Tang, H.-M. Liu, G.-X. Tan, X. Wang, H. Zhang, F. Yang, S. Yang
Clinical Otolaryngology.2018; 43(5): 1209.     CrossRef
Conditional survival in patients with gallbladder cancer
Yi-Jun Kim, Kyubo Kim
Chinese Journal of Cancer.2017;[Epub]     CrossRef