Survival of Cancer Patients in Northeast China: Analysis of Sampled Cancers from Population-Based Cancer Registries
Yanxia Li, Liya Yu, Jun Na, Shuang Li, Li Liu, Huijuan Mu, Xuanjuan Bi, Xiaoxia An, Xun Li, Wen Dong, Guowei Pan
Cancer Res Treat. 2017;49(4):1106-1113.   Published online 2017 Feb 2     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.613
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Utility of Circulating Tumor Cells for Detection of Early-Stage Luminal A Breast Cancer
Yang Zhang, Ji Qi, Jianyi Li, Shi Jia, Yitong Wang, Qiang Sun, Ye Kang, Yushi Liu, Yanan Cao, Jiaxin Yu
The American Journal of the Medical Sciences.2020; 360(5): 543.     CrossRef
Understanding Esophageal Cancer: The Challenges and Opportunities for the Next Decade
Jianjun Yang, Xiguang Liu, Sai Cao, Xiaoying Dong, Shuan Rao, Kaican Cai
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Cancer survival in Cixian of China, 2003-2013: a population-based study
Dongfang Li, Daojuan Li, Guohui Song, Di Liang, Chao Chen, Yachen Zhang, Zhaoyu Gao, Yutong He
Cancer Medicine.2018; 7(4): 1537.     CrossRef
Dosimetric comparison between helical tomotherapy and intensity-modulated radiotherapy for esophageal carcinoma
Qing Gu, Xiao-jing Lai, Shuang-yan Yang, Wei Feng, Xiao Lin, Xiao-fu Yu, Xiao Zheng
Precision Radiation Oncology.2017; 1(3): 88.     CrossRef