Survival of Cancer Patients in Northeast China: Analysis of Sampled Cancers from Population-Based Cancer Registries
Yanxia Li, Liya Yu, Jun Na, Shuang Li, Li Liu, Huijuan Mu, Xuanjuan Bi, Xiaoxia An, Xun Li, Wen Dong, Guowei Pan
Cancer Res Treat. 2017;49(4):1106-1113.   Published online 2017 Feb 2     DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.613
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cancer survival in Cixian of China, 2003-2013: a population-based study
Dongfang Li, Daojuan Li, Guohui Song, Di Liang, Chao Chen, Yachen Zhang, Zhaoyu Gao, Yutong He
Cancer Medicine.2018; 7(4): 1537.     CrossRef
Dosimetric comparison between helical tomotherapy and intensity-modulated radiotherapy for esophageal carcinoma
Qing Gu, Xiao-jing Lai, Shuang-yan Yang, Wei Feng, Xiao Lin, Xiao-fu Yu, Xiao Zheng
Precision Radiation Oncology.2017; 1(3): 88.     CrossRef