| Home | E-Submission | Sitemap | Editorial Office |  
top_img
Cancer Research and Treatment Search > Browse Articles > SearchGenitourinary Cancer
A Predictive Model Based on Bi-parametric Magnetic Resonance Imaging and Clinical Parameters for Clinically Significant Prostate Cancer in the Korean Population
Tae Il Noh, Chang Wan Hyun, Ha Eun Kang, Hyun Jung Jin, Jong Hyun Tae, Ji Sung Shim, Sung Gu Kang, Deuk Jae Sung, Jun Cheon, Jeong Gu Lee, Seok Ho Kang
Cancer Res Treat. 2021;53(4):1148-1155.   Published online December 31, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.1068
                              Supplementary      
Head and Neck Cancer
Development and Validation of Web-Based Nomograms to Precisely Predict Survival Outcomes of Non-metastatic Nasopharyngeal Carcinoma in an Endemic Area
Ji-Jin Yao, Li Lin, Tian-Sheng Gao, Wang-Jian Zhang, Wayne R. Lawrence, Jun Ma, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2021;53(3):657-670.   Published online December 7, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.899
                              Supplementary         Cited By 4
Gynecologic cancer
A Preoperative Nomogram for Predicting Chemoresistance to Neoadjuvant Chemotherapy in Patients with Locally Advanced Cervical Squamous Carcinoma Treated with Radical Hysterectomy
Zhengjie Ou, Dan Zhao, Bin Li, Yating Wang, Shuanghuan Liu, Yanan Zhang
Cancer Res Treat. 2021;53(1):233-242.   Published online September 14, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.159
                              
Gastrointestinal cancer
An Innovative Prognostic Model Based on Four Genes in Asian Patient with Gastric Cancer
Jiahui Chen, Anqiang Wang, Jun Ji, Kai Zhou, Zhaode Bu, Guoqing Lyu, Jiafu Ji
Cancer Res Treat. 2021;53(1):148-161.   Published online August 31, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.424
                              Supplementary         Cited By 3
High Systemic Inflammation Response Index (SIRI) Indicates Poor Outcome in Gallbladder Cancer Patients with Surgical Resection: A Single Institution Experience in China
Lejia Sun, Wenmo Hu, Meixi Liu, Yang Chen, Bao Jin, Haifeng Xu, Shunda Du, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1199-1210.   Published online July 21, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.303
                                 Cited By 3
Head/neck cancer
Nomogram for Predicting Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer: A Retrospective Cohort Study of Two Clinical Centers
Zheyu Yang, Yu Heng, Jianwei Lin, Chenghao Lu, Dingye Yu, Lei Tao, Wei Cai
Cancer Res Treat. 2020;52(4):1010-1018.   Published online June 9, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2020.254
                                 Cited By 10
Establishment and Validation of a Nomogram for Nasopharyngeal Carcinoma Patients Concerning the Prognostic Effect of Parotid Lymph Node Metastases
Chao Lin, Xue-Song Sun, Sai-Lan Liu, Xiao-Yun Li, Nian Lu, Xin-Ling Li, Lin-Quan Tang, Ling Guo
Cancer Res Treat. 2020;52(3):855-866.   Published online March 10, 2020    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.772
                                 Cited By 2
An Integrated Nomogram Combining Clinical Factors and Microtubule-Associated Protein 1 Light Chain 3B Expression to Predict Postoperative Prognosis in Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Liang Chen, Hongyuan Fu, Tongyu Lu, Jianye Cai, Wei Liu, Jia Yao, Jinliang Liang, Hui Zhao, Jiebin Zhang, Jun Zheng, Yingcai Zhang, Yang Yang
Cancer Res Treat. 2020;52(2):469-480.   Published online October 7, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2019.423
                              Supplementary         Cited By 2
Novel Prognostic Nomograms Based on Inflammation-Related Markers for Patients with Hepatocellular Carcinoma Underwent Hepatectomy
Yifei Wang, Kaiyu Sun, Jingxian Shen, Bin Li, Ming Kuang, Qinghua Cao, Sui Peng
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1464-1478.   Published online March 11, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.657
                              Supplementary         Cited By 15
Nomogram Development and External Validation for Predicting the Risk of Lymph Node Metastasis in T1 Colorectal Cancer
Jung Ryul Oh, Boram Park, Seongdae Lee, Kyung Su Han, Eui-Gon Youk, Doo-Han Lee, Do-Sun Kim, Doo-Seok Lee, Chang Won Hong, Byung Chang Kim, Bun Kim, Min Jung Kim, Sung Chan Park, Dae Kyung Sohn, Hee Jin Chang, Jae Hwan Oh
Cancer Res Treat. 2019;51(4):1275-1284.   Published online January 17, 2019    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.569
                              Supplementary         Cited By 11
Development of Web-Based Nomograms to Predict Treatment Response and Prognosis of Epithelial Ovarian Cancer
Se Ik Kim, Minsun Song, Suhyun Hwangbo, Sungyoung Lee, Untack Cho, Ju-Hyun Kim, Maria Lee, Hee Seung Kim, Hyun Hoon Chung, Dae-Shik Suh, Taesung Park, Yong-Sang Song
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1144-1155.   Published online November 20, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.508
                              Supplementary         Cited By 8
A Nomogram for Predicting the Oncotype DX Recurrence Score in Women with T1-3N0-1miM0 Hormone Receptor‒Positive, Human Epidermal Growth Factor 2 (HER2)‒Negative Breast Cancer
Sae Byul Lee, Junetae Kim, Guiyun Sohn, Jisun Kim, Il Yong Chung, Hee Jeong Kim, Beom Seok Ko, Byung Ho Son, Sei-Hyun Ahn, Jong Won Lee, Kyung Hae Jung
Cancer Res Treat. 2019;51(3):1073-1085.   Published online November 1, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2018.357
                              Supplementary         Cited By 9
Score for the Survival Probability in Metastasis Breast Cancer: A Nomogram-Based Risk Assessment Model
Zhenchong Xiong, Guangzheng Deng, Xinjian Huang, Xing Li, Xinhua Xie, Jin Wang, Zeyu Shuang, Xi Wang
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1260-1269.   Published online January 2, 2018    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.443
                              Supplementary         Cited By 14
A Novel Prognostic Nomogram for Predicting Risks of Distant Failure in Patients with Invasive Breast Cancer Following Postoperative Adjuvant Radiotherapy
Yu Jin Lim, Sea-Won Lee, Noorie Choi, Jeanny Kwon, Keun-Yong Eom, Eunyoung Kang, Eun-Kyu Kim, Jee Hyun Kim, Yu Jung Kim, Se Hyun Kim, So Yeon Park, In Ah Kim
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1140-1148.   Published online December 7, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.508
                              Supplementary         Cited By 5
Proposal of a Pretreatment Nomogram for Predicting Local Recurrence after Intensity-Modulated Radiation Therapy in T4 Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Review of 415 Chinese Patients
Lu-Lu Zhang, Yi-Yang Li, Jiang Hu, Guan-Qun Zhou, Lei Chen, Wen-Fei Li, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
Cancer Res Treat. 2018;50(4):1084-1095.   Published online November 15, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.359
                                 Cited By 10
Survival Nomograms after Curative Neoadjuvant Chemotherapy and Radical Surgery for Stage IB2-IIIB Cervical Cancer
Claudia Marchetti, Francesca De Felice, Anna Di Pinto, Alessia Romito, Angela Musella, Innocenza Palaia, Marco Monti, Vincenzo Tombolin, Ludovico Muzii, PierLuigi Benedetti Panici
Cancer Res Treat. 2018;50(3):768-776.   Published online July 19, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2017.141
                                 Cited By 11
Can We Skip Intraoperative Evaluation of Sentinel Lymph Nodes? Nomogram Predicting Involvement of Three or More Axillary Lymph Nodes before Breast Cancer Surgery
Soo Kyung Ahn, Min Kyoon Kim, Jongjin Kim, Eunshin Lee, Tae-Kyung Yoo, Han-Byoel Lee, Young Joon Kang, Jisun Kim, Hyeong-Gon Moon, Jung Min Chang, Nariya Cho, Woo Kyung Moon, In Ae Park, Dong-Young Noh, Wonshik Han
Cancer Res Treat. 2017;49(4):1088-1096.   Published online January 25, 2017    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.473
                              Supplementary         Cited By 11
Nomograms Predicting Platinum Sensitivity, Progression-Free Survival, and Overall Survival Using Pretreatment Complete Blood Cell Counts in Epithelial Ovarian Cancer
E Sun Paik, Insuk Sohn, Sun-Young Baek, Minhee Shim, Hyun Jin Choi, Tae-Joong Kim, Chel Hun Choi, Jeong-Won Lee, Byoung-Gie Kim, Yoo-Young Lee, Duk-Soo Bae
Cancer Res Treat. 2017;49(3):635-642.   Published online September 27, 2016    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2016.282
                              Supplementary         Cited By 5
Nomogram for Predicting Breast Conservation after Neoadjuvant Chemotherapy
Min Kyoon Kim, Wonshik Han, Hyeong-Gon Moon, Soo Kyung Ahn, Jisun Kim, Jun Woo Lee, Ju-Yeon Kim, Taeryung Kim, Kyung-Hun Lee, Tae-Yong Kim, Sae-Won Han, Seock-Ah Im, Tae-You Kim, In Ae Park, Dong-Young Noh
Cancer Res Treat. 2015;47(2):197-207.   Published online September 4, 2014    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2013.247
                                 Cited By 7
Nomogram Predicting Clinical Outcomes in Non-small Cell Lung Cancer Patients Treated with Epidermal Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors
Bhumsuk Keam, Dong-Wan Kim, Jin Hyun Park, Jeong-Ok Lee, Tae Min Kim, Se-Hoon Lee, Doo Hyun Chung, Dae Seog Heo
Cancer Res Treat. 2014;46(4):323-330.   Published online July 14, 2014    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2013.120
                                 Cited By 15
Nomogram to Predict Treatment Outcome of Fluoropyrimidine/Platinum-Based Chemotherapy in Metastatic Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Hyun Ae Jung, Antoine Adenis, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Chi Hoon Maeng, Silvia Park, Hee Kyung Ahn, Young Mog Shim, Nicolas Penel, Young-Hyuck Im
Cancer Res Treat. 2013;45(4):285-294.   Published online December 31, 2013    DOI: https://doi.org/10.4143/crt.2013.45.4.285
                                 Cited By 8
Korean Cancer Association
E-Submission
EndNote Output Style
Email Alert
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
PubMed Central
MEDLINE/PubMed
Scopus
KoreaMed
KoMCI
ScienceCentral
GoogleScholar
Similarity Check
Crossref Cited-by Linking
CrossMark
Funder Registry
Metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Korean Cancer Association
Room 1824, Gwanghwamun Officia
92 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03186, Korea
TEL: +82-2-3276-2410   FAX: +82-2-792-1410   E-mail: journal@cancer.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Cancer Association.                 Developed in M2PI